Yr Ysgol – The School

Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Yr Ysgol
Agorwyd drysau Ysgol Gyrmaeg Bro Teyrnon i ddisgyblion ym mis Medi 2011, trydedd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd, i fodloni’r galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod yn tyfu’n gyson dros y blynyddoedd diwethaf, ac nid oedd y ddwy ysgol cyfrwng Cymraeg yn gallu darparu ar gyfer holl blant meithrin a derbyn oedd yn chwilio am le mewn addysg cyfrwng Cymraeg . O ganlyniad, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi agor Y sgol Gymraeg Bro Teyrnon gan ddilyn ymgynghoriad ag ysgolion, rhieni, plant, a’r gymuned leol.

Mae’r ysgol wedi ei henwi ar ôl Teyrnon Twf Gwliant, cymeriad o’r Mabinogion, sef casgliad o straeon Cymraeg canoloesol. Teyrnon oedd arglwydd Gwent-yn-Coed yn stori Pwyll a Rhiannon.

Sefydlwyd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon i gychwyn yn rhannu safle gydag Ysgol Gynradd Maindee. Agorwyd yr ysgol gyda 16 o blant mewn dosbarth cychwynnol ar gyfer disgyblion meithrin a derbyn. Mae’r ddwy ysgol wedi gweithio’n gytûn ar wahanol brosiectau, ac mae hyn yn parhau ar hyd y daith, gan gynnwys perfformaid ar y cyd o gân ddiolchgarwch Gymreig gan blant o ddosbarth derbyn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ac Ysgol Gynradd Maindee. Hyd yn hyn mae wedi bod yn daith sydd wedi ymgorffori ymhellach ethos hapus a diogel i’n holl blant. Fe fydd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn symud i’w lleolliad parahol erbyn Medi 2013 – safle blaenorol Ysgol Gynradd Brynglas. Lleolir Canolfan Awtistiaeth ar y safle mewn adeilad ar wahan sydd o dan ofal Ysgol Maes Ebbw.

Mae wedi bod yn fraint i gael rhieni a ffrindiau cefnogol sydd wedi cofleidio’r ysgol newydd.

Datganiad Gweithredol
Creu amgylchfyd a naws a fydd yn hybu parch, gofal, cyfeillgarwch a chydweithio ystyrlon a theimladwy rhwng oedolion a disgyblion, ble y gall pob disgybl brofi sbectrwm eang o weithgareddau gwerthfawr a buddiol ac, yn sgil pob ymdrech, profi boddhad a llwyddiant.

Amcanion yr Ysgol

 1. Sicrhau bod pob disgybl yn gwbl fedrus mewn Llythrennedd a Rhifedd.
 2. Hyrwyddo a datblygu sgiliau yn cynnwys dwyieithrwydd – y Gymraeg a’r Saesneg gan hybu sgiliau deuol y ddwy iaith.
 3. Rhoi’r cyfle i bob disgybl ddatblygu i’w lawn botensial ymhob agwedd o’r cwricwlwm.
 4. Cynnig cyfle cyfartal i bob disgybl, waeth beth fo’i ryw, grefydd neu hil.
 5. Annog parch tuag at bobl eraill, i barchu eu heiddo eu hunain ac eiddo eraill.
 6. Pwysleisio pwysigrwydd ymddygiad da, cwrteisi ac ymarweddiad i bob disgybl bob amser.
 7. Annog pob plentyn i fod yn annibynnol, yn greadigol ac yn chwilfrydig drwy ddatblygu ei sgiliau meddwl, ei allu i brosesu gwybodaeth, ei allu i resymu ac i ymholi a gwerthuso.
 8. Hybu’r iaith Gymraeg yn y gymuned a chreu diwylliant er mwyn i’r disgyblion ddatblygu’n siaradwyr Cymraeg naturiol.
 9. Darparu amgylchedd ddysgu hapus, diogel sy’n llawn gofal ar gyfer y disgy

blion a’r staff.

The School
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon, Newport’s third Welsh-medium primary school, opened its door to pupils in September 20 11 to meet the increasing demand for Welsh medium education.

Demand for Welsh-medium education has been growing steadily over recent years, and the two existing Welsh medium primary schools were unable to accommodate all nursery and reception children seeking a place in Welsh-medium education. As a result, Newport City Council opened Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon following a consultation with schools, parents, children, and the local community.

The school is named after Teyrnon Twf Gwliant (Teyrnon Great King, Roar of the Sea), a character from the Mabinogion, which is a collection of medieval Welsh stories.Teyrnon was lord of Gwent-is-Coed, and features in the story of Pwyll and Rhiannon.

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon was established sharing a site with Maindee Primary School. The school opened with 16 children in a starter class for nursery and reception pupils. The two schools have work harmoniously on various projects, and this has continued on our journey, including a joint performance of a Welsh thanksgiving song by the children of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon and the Maindee Primary School reception classes. It has been a journey that has further embedded a safe and happy ethos for all our children. Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon will move to it’s permament site by September 2012 – Brynglas Primary School’s previous site. An Autism centre is situated on the site, which is housed in a separate building, managed by Maes Ebbw School.

It has been a privilege to have such supportive parents and friends that have embraced the new school.

Manifesto
Create an environment for all where there is a caring and sensitive interaction between all adults and pupils, where a wide spectrum of rich experiences are offered to pupils and where all experience a sense of success and satisfaction.

School Aims

 1. To ensure that every pupil is completely Literate and Numerate.
 2. To develop children’s skills including bi-lingualism and fluency in both Welsh and English and promote dual skills in both languages.
 3. To give every pupil the opportunity to develop to his /her full potential in all aspects of the curriculum.
 4. To offer every pupil an equal opportunity, regardless of gender, religion or race.
 5. To encourage respect for other people, theirown property and the property of others.
 6. To instil in each pupil the importance of good behaviour, to show courtesy and pride in their own appearance.
 7. To encourage every child to be independent, creative and curious by developing their thinking skills: the ability to process information, reason, enquire and evaluate.
 8. To promote the Welsh language within the community and create a culture in order for the children to develop as natural Welsh speakers.
 9. To provide a safe, happy and caring environment for pupils and staff