Prydiau ysgol am Ddim/Free School Meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Parthed casgliadau prydau ysgol am ddim dydd Gwener 3 Ebrill a thros wyliau’r Pasg. Rydym yn falch o’ch hysbysu y bydd casgliadau prydau ysgol am ddim yn parhau dros gwyliau’r Pasg.  Bydd casgliad o hamper wythnosol ar gael ar ddydd Mawrth 7fed a dydd Mawrth 14eg Ebrill.  Bydd yr hamper fel arfer yn cynnwys yr eitemau canlynol:

 • 5 x darn o ffrwythau
 • 5 x byrbryd (cacennau neu fisgedi)
 • 2 x brechdanau
 • 2 x eitem sawrus (rhôl selsig/selsigen wedi’i lapio yn cynnwys dewisiadau llysieuol)
 • 1 x cynnyrch pasta wedi’i goginio (e.e. India-corn/tomato)
 • 5 x diod
 • 5 x creision

Bydd ysgolion Casnewydd ar agor ar yr adegau arferol ar gyfer casglu’r hamperi.  Gan na fydd y hamperi ar gael tan ddydd Mawrth rydym yn gofyn i deuluoedd gasglu gwerth deuddydd o giniawau yfory, dydd Gwener 3 Ebrill.  Unwaith eto, bydd yr ysgolion ar agor ar yr adeg arferol am hyn.

Cofiwch bydd staff wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, mae croeso i chi ofyn os ydych yn ansicr.  Diolch am eich cefnogaeth a’ch amynedd parhaus.

Dear Parents / Guardians,

Free School Meal collections Friday 3rd April and over the Easter break
Over the Easter break we are pleased to inform you that free school meals collections will continue.  Collection of a weekly lunch hamper will be available on Tuesday 7th and Tuesday 14th April.  Hamper will typically include the following items:

 • 5 x pieces of fruit
 • 5 x Snacks (cakes or biscuits)
 • 2 x Sandwiches
 • 2 x Savoury items (wrapped pasty / sausage roll including vegetarian options)
 • 1 x Cooked pasta product (e.g. tuna sweetcorn / tomato)
 • 5 x Drinks
 • 5 x Crisps

Newport Schools will be open at the usual times for the collection of the hampers.
As the hampers will not be available until Tuesday we are asking families to collect two days’ worth of lunches tomorrow, Friday 3rd April.  Again, the schools will be open at the usual time for this.

Please note staff are on hand to make sure you get everything you are entitled to, please feel free to ask if you are unsure.
Thank you for your continued support and patience, enjoy the Easter break.

Yn gywir / Yours sincerely,

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Estyniad i weithwyr allweddol/Extension to key worker categories

Annwyl Rieni  / Gwarchodwyr,

Mae ceisiadau am ofal plant bellach wedi cael eu hymestyn i’r ddau grŵp olaf  o weithwyr allweddol:

 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Mae’r ystod lawn o grwpiau gweithwyr allweddol cymwys isod:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol (staff sy’n hanfodol ar gyfer ymateb COVID-19)
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Cyfleusterau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Dear Parents / Guardians,

Applications for childcare have now been extended to two further key worker groups:

 • Transport
 • Key Public Services

The full range of eligible key worker groups are:

 • Health and Social Care
 • Education and Childcare
 • Public Safety and National Security
 • Local and National Government (staff essential for the COVID-19 response)
 • Food and other necessary goods
 • Utilities, communication and financial services
 • Transport
 • Key Public Services
Cadwch yn ddiogel/Stay Safe
Cofion / Regards
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Darpariaeth ar gyfer plant 2 – 4 mlwydd oed/Provision for 2 – 4 year olds

Annwyl Rieni  / Gwarchodwyr,

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer plant 2 – 4 oed yn cael ei threfnu gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Flying Start, nid Addysg. Ynghlwm mae dolen i’r dudalen we ar wefan NCC lle gall rhieni gael gwybodaeth bellach a ffurflen gais.

Dear Parents / Guardians,

Provision for 2 – 4 year olds is being organised by the Family Information Service and Flying Start, not Education.  Attached is a link to the web page on the NCC website where parents can get further information and an application form

Cadwch yn ddiogel/Stay Safe
Cofion/Regards
 
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Gwybodaeth am PYDd/Information about Free School meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Bellach, bydd canolfannau’n gweithredu tridiau’r wythnos yn hytrach na’n ddyddiol, sef ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener:

 •  Clwstwr Bassaleg, Ysgol Bassaleg yw’r ganolfan PYDd. Fodd bynnag, o ddydd Llun, bydd Bassaleg yn trefnu i ddarparu prydau bwyd ar gyfer dysgwyr PYDd i’w hysgolion clwstwr.
 • Clwstwr Caerllion – Ysgol Gyfun Caerllion yw’r canolfan dosbarthu. Gall teuluoedd Langstone fynychu un ai ysgol Llanwern neu ysgolion Llanmartin os yw’r naill neu’r llall yn haws iddynt. 
 • Clwstwr Llanwern – y canolfannau PYDd yw ysgol uwchradd Llanwern a gynradd Llanmartin.  
 • Clwstwr Llysweri – Dyma’r ganolfan dosbarthu
 • Clwstwr YU Casnewydd – bydd tair canolfan PYDd bellach,  YU Casnewydd, y Crindau (ar agor rhwng 11Am a 12 hanner dydd) a Llys Malpas (ar agor rhwng 11Am ac 1pm).
 • Clwstwr Joseff Sant – y ganolfan yw ysgol uwchradd Joseff Sant sy’n gwneud trefniadau i ddosbarthu prydau bwyd i ysgolion cynradd eu clwstwr.
 • Clwstwr Sain Julian – y ganolfan yw ysgol Sant Julian.
 • Clwstwr John Frost – bydd tair canolfan bellach, sef Ysgol John Frost, ac Ysgolion gynradd y Gaer a Pilgwenlli. Bydd y canolfannau newydd yn agored i deuluoedd rhwng 10am a 12 hanner dydd.

Caiff disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac arbennig eu gwahodd i fynychu eu hysgol fwyaf lleol. 

Cadwch yn ddiogel!

 

Dear Parents / Guardians,

Free school Meal Hubs will now operate three days per week rather than daily, on Monday, Wednesday and Friday:

 • Bassaleg Cluster – The FSM Hub is Bassaleg School. However from Monday, Bassaleg will be arranging to deliver sufficient meals for FSM learners to their cluster schools.
 • Caerleon Cluster – The FSM Hub is Caerleon Comprehensive School. Langstone families can attend either Llanwern High or Llanmartin Primary if either is easier for them.
 • Llanwern Cluster – The FSM Hubs are Llanwern High and Llanmartin Primary.  
 • Lliswerry Cluster – The FSM Hub is Lliswerry High.
 • Newport High Cluster – There will now be three FSM Hubs, at Newport High, Crindau Primary (open 11am to 12 noon) and Malpas Court Mansion House (open 11am to 1pm).
 • St Joseph’s RC Cluster – The FSM Hub is St Joseph’s RC High who are making arrangements to distribute meals to their cluster primary schools.
 • St Julians Cluster – The FSM Hub is St Julian’s School.
 • The John Frost Cluster – There will now be three FSM Hubs at The John Frost School, Gaer Primary and Pillgwenlly Primary. The new hubs will be open to families between 10am and 12noon).

Pupils in Welsh-medium and Special schools are invited to attend their most local school. 

Stay safe

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Estyniad i weithwyr allweddol/Extension to key worker categories

Mae ceisiadau am ofal plant bellach wedi cael eu hymestyn i ddau grŵp arall o weithwyr allweddol.  Mae’r ystod lawn o grwpiau gweithwyr allweddol cymwys isod:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol (staff sy’n hanfodol ar gyfer ymateb COVID-19)
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Cyfleusterau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Bydd y ffenestr ymgeisio gyfredol hon yn cau am 10am ar fore Llun.

Applications for childcare have now been extended to two further key worker groups.  The full range of eligible key worker groups are:

 • Health and Social Care
 • Education and Childcare
 • Public Safety and National Security
 • Local and National Government (staff essential for the COVID-19 response)
 • Food and other necessary goods
 • Utilities, communication and financial services

This current application window will close at 10am on Monday morning.  For more information on how to apply visit http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Application process Childcare for prioritised key workers

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Noswaith dda. Dyma’r newyddion diweddara ar yr Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Mae’r ceisiadau wedi eu hymestyn i weithwyr allweddol eraill. Mae’r canllawiau diwygiedig a’r ffurlen gais ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.  Ceisiadau ar agor tan 10yb ar Ddydd Mercher y 25ain o Fawrth.

Cliciwch ar y linc isod:

 

Dear Parents / Guardians,

Good evening. This is the latest update with regards to the Newport Childcare Hubs.

The applications have been expanded to other key workers.  The revised guidance and application form are now on the NCC website.  Applications are now open until 10am on Wednesday 25th of March

Click on the link below:

http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Cofion  / Regards 
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Datginad i’r wasg a’r ffurflen gais i’r Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol/Press release and application form for the Newport Childcare Hubs

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Atodaf gopi o’r datginad i’r wasg a’r ffurflen gais i’w chwblhau  ar gyfer gwenud cais i’r Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Dyma’r linc i’r wybodaeth ar wefan y Cyngor

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/News/articles/2020/March/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Furflen Gais: http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Dear Parents / Guardians,

Attached is a copy of the press release and application form to be completed to make an application for the Newport Childcare Hubs.

Here is the link for the information on the Council website :-

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/News/articles/2020/March/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Application Form: http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Datganiad y Wasg NCC Press Release

Free School Meal Provision / Darpariaeth Prydiau Cinio am Ddim

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Os yw eich plentyn yn derbyn cinio ysgol am ddim, gallwch gasglu pecyn bwyd am ddim o Ysgol Gyfun Gwent Is Coed rhwng 10:00 a 12:00.  Fe fydd Ysgol Uwchradd Casnewydd (Newport High) ar agor rhwng 10:00 a 12:00 hefyd.  Bydd mynediad trwy ddrysau’r plaza yr ardal agosaf at Malpas.  Mi fydd rhywun tu fas i’r drysau i’ch tywys i’r mynediad.  Bydd angen i chi ddod â bag i gasglu a chario’r bwyd. Fe allwch chi fynd at y lleoliad sydd agosaf atoch chi.

Dear Parents / Guardians,   

If your child is eligible for free school meals, you can collect a grab bag meal from Ysgol Gyfun Gwent Is Coed between 10:00 – 12:00. Newport High School will also be open between 10:00 and 12:00.  Access will be via the plaza doors at the Malpas end of the school. Someone will be outside to direct pupils or parents to the entrance. Please bring a bag to collect and carry the food. You can go to the closest location.

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Key Worker Childcare Hubs/Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Prynhawn Da. Dyma’r newyddion diweddara ar yr Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Ni fydd Hybiau Gofal Plant Casnewydd ar gyfer gweithwyr allweddol yn agor tan ddydd Mercher 25.3.20. Bydd datganiad llawn i’r wasg yn ddiweddarach heno yn egluro sut i wneud cais am le gofal plant trwy Adran Derbyn Casnewydd. Diolch am eich amynedd.

 

Dear Parents / Guardians,

Good afternoon. This is the latest update with regards to the Newport Childcare Hubs.

Newport Childcare Hubs for key workers will not open until Wednesday 25.3.20. There will be a full press release later this evening explaining how to apply for a childcare place through Newport Admissions. Please wait for this press release. Thank you for your patience.

 

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)