Gwisg Ysgol – School Uniform

Gwisg Ysgol

Mae pob plentyn yn gwisgo ein gwisg ysgol. Credwn fod gwisg ysgol yn cynnal balchder ac ymdeimlad o berthyn i Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Rhydd y wisg ymdeimlad o hunaniaeth i’r plant yn arbennig pan fyddant ar ymweliad ysgol a phan fyddant yn perfformio’n gyhoeddus, e.e. côr yr ysgol, partïon canu ac ati. Gofynnwn i bob plentyn wisgo’r wisg hon.

Siwmper Porffor gyda bathodyn yr ysgol wedi ei wnio.
Cardigan Porffor gyda bathodyn yr ysgol wedi ei wnio.
Crys polo – Dim i Blant Meithrin Coch plaen / Coch gyda bathodyn yr ysgol wedi ei wnio.
Crys t – Meithrin (Y.C. Derbyn i F 6) Coch gyda llun plant yn yr ysgol wedi ei brintio.
Siaced ‘fleece’ Porffor gyda bathodyn yr ysgol wedi ei wnio (eitem opsiynal ychwanegol ar gyfer tywydd oer.)
Sanau / Teits Llwyd

Gellir prynu’r uchod yn siop National Schoolwear, Stryd Cambrian Casnewydd neu ar wefan MyClothing. Gwisgir sgertiau /trowsus plaen llwyd gyda’r uchod. Ni chaniateir i’r plant wisgo jîns. Pwysleisiwn ar bob adeg y dylai’r plant wisgo esgidiau du priodol i’r ysgol (DIM SODLAU UCHEL NAC ESGIDIAU RHEDEG). Yn yr haf gall y merched wisgo ffrog gingham /streip coch a gwyn a gall y merched/bechgyn wisgo trowsus byr llwyd a chrys t (Meithrin) a chrys polo yr ysgol (Derbyn I Flwyddyn 6). Gellir gwisgo sanau gwyn a sandalau synhwyrol yn yr Haf. Dylid marcio /labelu enw’r plentyn yn glir ar bob dilledyn. Dyma’r unig ffordd o adnabod dillad ac mae’n ei gwneud hi’n haws pan fydd dilledyn yn mynd ar goll.

Dylai bagiau fod o faint rhesymol gan nad oes llawer o le yn yr ystafelloedd cotiau. Dylech labelu pob dilledyn a darn o offer sy’n eiddo i’ch plentyn gyda’u henw yn llawn.

Tlysau

Mae rheolau’r ysgol yn caniatáu i styd gael ei gwisgo yn y glust, ond yn gwahardd unrhyw dlysau eraill (ac eithrio oriawr). Mae modrwyon, breichledi a chadwyni yn beryglus iawn mewn amgylchedd ysgol ac ni ddylid eu gwisgo ar unrhyw achlysur. Cytunwyd ar y rheolau hyn i atal plant rhag cael eu hanafu wrth chwarae neu pan fo gwers addysg gorfforol ac i osgoi tristwch diangen o ganlyniad i golli eitemau personol. Ni chaniateir gwisgo unrhyw dlysau yn ystod gwersi addysg gorfforol. Ni chaniateir gwisgo farnis ewinedd yn ystod oriau’r ysgol.

Gwisg Addysg Gorfforol – Derbyn I Flwyddyn 6

Mae pob plentyn yn yr ysgol yn cael gwers addysg gorfforol unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Mae addysg gorfforol yn rhan bwysig o gwricwlwm yr ysgol ac mae’n orfodol i bob plentyn; nid opsiwn ydyw, ac fe fydd angen gwisg i newid arnynt. Dylid labelu pob dilledyn yn glir ag enw eich plentyn.
Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, bydd yr athrawon dosbarth yn rhoi gwybod i’r plant a’r rhieni beth fydd ei angen ac ar ba ddiwrnodau y dylid dod â gwisg addysg gorfforol.
Yn unol â rheolau Iechyd a Diogelwch ni chaniateir gwisgo tlysau yn ystod gwersi addysg gorfforol. Noder hefyd na all eich plentyn gymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol nes bydd tyllau newydd wedi gwella. Os bydd plant am gael tyllau yn eu clustiau, gofynnwn i hyn gael ei wneud ar ddechrau gwyliau’r Haf er mwyn i’r twll wella erbyn dechrau’r tymor. Rhaid i bob plentyn sy’n cymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol yn y brif neuadd wneud hynny’n droednoeth.


School Uniform

All pupils wear our school uniform. We believe that a school uniform sustains pride and a sense of belonging to Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. The uniform gives the children a sense of identity particularly when they are on a school visit and when they perform in public, e.g. school choir, singing parties etc. We ask parents to ensure that all children wear the official uniform as it is an important part of the ethos of the school.

Sweatshirt Purple with embroidered school badge.
Cardigan Purple with embroidered school badge.
Polo shirt – Not for Nursery pupils Plain Red / Red with embroidered school logo.
T shirt – Nursery (P.E. for Reception – Y 6) Red with printed picture of children.
Fleece Purple with embroidered school badge (optional extra as outer Winter wear.)
Socks / Tights Grey

It is possible to buy and order the above in the National Schoolwear shop, Cambrian Street, Newport or on MyClothing’s website. Plain grey skirts / trousers will be worn with the above. Pupils are not allowed to wear jeans. We stress at all times that children should wear appropriate black shoes for school (NO HIGH HEELS OR TRAINERS). In the summer girls may wear a gingham / striped dress in red/white and the girls/boys may wear grey shorts and the school T shirt (Nursery) or school polo shirt (Reception to Year 6). White socks and sensible sandals may be worn in the Summer. Each item of clothing should be clearly marked / labelled with the child’s name. This is the only means of identifying clothes and makes matters easier when clothes are mislaid.

Bags should be of a reasonable size due to limited space in the cloakrooms. Please label all your items of clothing and equipment with the child’s full name.

Jewellery

School rules allow a tiny stud to be worn in the ear, but forbid any other jewellery (excluding watches). Rings, bracelets and necklaces can be health and safety hazards in the school environment and they should not be worn under any circumstance. These rules are designed to prevent children being injured during play or P.E. and to avoid any unnecessary sadness due to loss or breakage. The wearing of nail varnish is not allowed during school hours. No form of jewellery should be worn during P.E. lessons.

P.E. Kit – Reception to Year 6

All pupils at the school have P.E. lessons once or twice a week. P.E. is an integral part of the school curriculum and is compulsory for all children; it is not an option. In order to participate, children will obviously need kit. At the beginning of the academic year, class teachers will inform children and parents what is required and on what days to bring their P.E. kit to school.
In the interest of Health and Safety no jewellery should be worn during P.E. lessons. Please note also that your child will not be able to participate in P.E. lessons until new ear piercing have healed and jewellery can be removed – the beginning of the summer holiday may be the best time if your child is to have pierced ears. All children participating in P.E. in the main hall must do so barefoot. All items of clothing should be labelled clearly with your child’s name. If parents do not provide a P. E. kit for their child, ‘items’ from the lost property box will be provided as pupils must participate in P.E. and games lessons.