Llythyr Plant 3, 4, 5 a 6 yn dychwelyd i’r ysgol/Letter about Year 3, 4, 5 and 6 returning to school

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Newyddion da o’r diwedd! Rydyn ni’n gallu amlinellu’r trefniadau ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2 yn dychwelyd i’r ysgol. Mae’n siwr eich bod wedi clywed y cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru, ac rydyn ni nawr yn gwybod digon er mwyn eich diweddaru.

Plant Blwyddyn 3, 4, 5 a 6
Fe fydd disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i gyd yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Llun y 15fed o Fawrth 2021 yn eu gwisg ysgol. Fe fydd cinio ysgol ar gael. O ganlyniad i hyn, yr wythnos hon fe fydd tasgiau dysgu cyfunol yn lleihau i ddwy dasg y dydd ac ni fydd sesiynau byw yn cael eu cynnal ar Ddydd Iau (11/3/21) a Dydd Gwener (12/3/21). Fe fydd hyn yn caniatau i’r athrawon ail-osod eu dosbarthiadau ynghyd a chefnogi dysgwyr sydd dal yn yr hybiau.

Cofiwch fe fydd angen i’r plant wisgo dillad Ymarfer Corff ar ddiwrnodau sesiynau ymarfer corff y dosbarth.

Trafnidiaeth
Fe fydd yr ysgol yn hysbysu’r darparwyr trafnidiaeth bod holl ddisgyblion yr ysgol yn dychwelyd i’r ysgol ar y 15fed o Fawrth 2021.

Clwb brecwast
Fe fydd clwb brecwast yn ail-gychwyn ar y 15fed o Fawrth. Dim ond plant oedd wedi cofrestri cyn y Nadolig sy’n gallu mynychu.

Cefnogi Eraill –

Diwrnod Comic Relief (19/3/21)
Mae’n ddiwrnod Comic Relief ar Ddydd Gwener 19eg o Fawrth. Plant i wisgo dillad eu hunan i ymuno yn hwyl a miri Dydd Gwener Comic Relief.  Gofynnwn yn garedig i’r plant wisgo dillad addas i’r tywydd – dim topiau byr, sgertiau byr na sodlau uchel.

Os hoffech chi gefnogi elusen Comic Relief danfonwch eich cyfraniad i’r elusen mewn amlen a nodi Comic relief ar yr amlen.

Diwrnod Down’s Symdrome (21/3/21)
Mae’n Ddiwrnod Down’s Syndrome ar Ddydd Sul yr 21ain o Fawrth .  I gefnogi Diwrnod Down’s Syndrome gwisgwch sanau gwahanol ar Ddydd Llun 22ain o Fawrth 2021.

Diweddariad am Ddyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd
Dydd Gwener 26ain o Fawrth – Diwrnod HMS – Dim ysgol i ddisgyblion a gwyliau’r Pasg yn dechrau am bythefnos (29/3/21 – 9/4/21).

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd Tymor yr Haf

7/6/21

19/7/21

20/7/21

 

Gollwng yn y bore

 • Plant sy’n teithio ar drafnidiaeth ysgol, dylai’r plant gyrraedd yr ysgol am 8:50 am.
 • Os yw’ch plentyn yn cerdded, dylai’r plant gyrraedd yr ysgol am 9:10 am.

Bysiau
Dyma’r mynedfeydd a ddefnyddir:

 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Pwyll (Derbyn), Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1) neu Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2), byddant yn cerdded i fyny tuag at yr iard mawr. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr a pharhau tuag at yr iard mawr. Bydd aelod o staff wrth y drws i gyfarch eich plentyn/plant.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3) neu Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4), bydd angen iddynt fynd i mewn i’r ystafell ddosbarth trwy’r allanfa dân. Pan fydd eich plentyn yn gadael y bws, bydd yn cerdded i mewn i’r maes parcio, yn troi i’r chwith ac mae ramp/grisiau i’r dde, byddant yn cerdded i fyny’r ramp, ac mae’r drws o’u blaenau. Bydd yr athro dosbarth yn cwrdd â’r plant wrth y drws.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5) neu Ddosbarth Bendigeidfran (Blwyddyn 6) byddant yn gadael y bws ac yn cerdded ar hyd y llwybr tuag at y brif iard. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr ac yn mynd i mewn i’r ysgol trwy’r allanfa dân.

Cerdded
Pan ddewch â’ch plentyn/plant i’r ysgol, gofynnwn yn garedig i chi beidio â mynd i mewn i dir yr ysgol. Mae llawer o’r llwybrau’n eithaf cul ac mae angen i ni sicrhau bod pawb yn cadw at y rheol pellter cymdeithasol 2m ac yn gwisgo mwgwd wyneb.

 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Pwyll (Derbyn), Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1) neu Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2), byddant yn cerdded i fyny tuag at yr iard mawr. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr a pharhau tuag at yr iard mawr. Bydd aelod o staff wrth y drws i gyfarch eich plentyn/plant.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3) neu Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4), bydd angen iddynt fynd i mewn i’r ystafell ddosbarth trwy’r allanfa dân. Byddant yn cerdded i mewn i’r maes parcio, troi i’r chwith ac mae ramp/grisiau ar y dde iddynt, byddant yn cerdded i fyny’r ramp, ac mae’r drws o’u blaenau. Bydd yr athro dosbarth yn cwrdd â’r plant wrth y drws.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5) neu Ddosbarth Bendigeidfran (Blwyddyn 6) byddant yn cerdded ar hyd y llwybr tuag at y brif iard. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr ac yn mynd i mewn i’r ysgol trwy’r allanfa dân.

Dim ond plant fydd yn mynd i mewn i’r adeilad ac ar dir yr ysgol, arhoswch y tu allan i gatiau’r ysgol yn y bore heblaw am rieni plant dosbarth Meithrin a fydd yn tywys eu plant i’r iard Meithrin.

Casglu ar ddiwedd y dydd

 • Plant sy’n teithio ar drafnidiaeth ysgol, bydd y plant yn gadael am 3:10yp
 • Os yw’ch plentyn yn cerdded, bydd angen casglu’r plant am 3:20yp

Bysiau
Defnyddir yr allanfa ganlynol:

 • Bydd pob plentyn yn cael ei alw i’r brif fynedfa ac yn cael ei hebrwng i’r bws gan aelod o staff.

Cerdded
Pan fyddwch chi’n casglu’ch plentyn/plant o’r ysgol, rydyn ni’n gofyn yn garedig i lynu wrth y rheol pellter cymdeithasol 2m a gwisgo mwgwd wyneb. Parhewch â’r trefniadau system unffordd a oedd ar waith cyn y Nadolig trwy gerdded o amgylch safle’r ysgol a chasglu o wahanol leoliadau.

Hylendid a diogelwch
Bydd pob dosbarth yn cael seibiannau hylendid rheolaidd lle anogir disgyblion i olchi eu dwylo yn rheolaidd trwy gydol y dydd. Y rhain fydd:

 • Ar ôl cyrraedd
 • Rhwng pob gweithgaredd, cyn egwyl a chinio, ar ôl egwyl a chinio.
 • Bydd pob desg yn cael ei lanhau cyn ac ar ôl cinio.
 • Bydd y plant yn defnyddio di-heintydd ar eu dwylo cyn defnyddio’r toiledau.

Bydd plant hefyd yn cael annog i beidio rhoi eitemau yn eu ceg e.e. bysedd, beiros, pren mesur ac ati. Rydym hefyd yn annog y slogan ‘Ei ddal, Ei Daflu, Ei Lladd’.

Cefnogaeth ein cymuned
Ni ddylai plant ddod ag unrhyw eitemau o’u cartref gyda nhw, dim ond potel ddŵr, cinio, a chôt. Sicrhewch nad yw’ch plentyn yn dod â theganau gyda nhw.  Sicrhewch eich bod yn cadw i’r rheolau er mwyn cadw pawb yn ddiogel hynny yw ni ddylai plant fod yn mynychu tai ei gilydd.

Amserlen
Dilynir amserlen gaeth. Bydd amser egwyl ac amser cinio yn cael ei amserleni i wahanu plant, bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw grwpiau’n cymysgu.

Cinio
Bydd cinio ysgol ar gael – cofiwch i archebu arlein cyn 10yh y noson cynt.

Clybiau
Ni fydd clybiau ar ôl ysgol yn rhedeg. Bydd gwybodaeth am Clwb Sbort a Sbri (Menter Iaith Casnewydd nid clwb ysgol) yn dilyn mewn e-bost.

Damwain/Salwch
Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl yn ystod y dydd, bydd angen iddo fynd i’n hystafell ynysu yn yr adeilad wrth ymyl yr ysgol. Cysylltir â rhieni ar unwaith. Unwaith y bydd yn yr ystafell ynysu bydd yr aelod o staff yn gwisgo PPE llawn ac yn aros nes bydd y rhieni wedi casglu’r plentyn. Rhaid i’r holl staff wrth ddod yn agosach na 2 fetr at blentyn wisgo PPE addas. Enghreifftiau o’r rhain fyddai wrth weithio ar sail un i un, wrth weinyddu cymorth cyntaf, glanhau unrhyw salwch neu ddelio ag unrhyw ddamweiniau toiled.

Sicrhewch eich bod yn darllen y wybodaeth uchod yn llawn er mwyn ymgyfarwyddo â’r rhesymeg y tu ôl i’r holl benderfyniadau a wnaed. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r ysgol ysgol.gymraegbroteyrnon@newport.gov.uk.

Cadwch yn ddiogel

Mrs Lona Jones-Campbell

 

 

 

Dear Parents/Guardians,

I hope you are all keeping well. I have some good news at last! We can finally outline our arrangements for KS2 children returning to school. You have probably heard the recent announcements from Welsh Government, and we now have enough information to be able to update you.

Year 3, 4, 5 a 6 Children
All pupils in year 3, 4, 5 and 6 will be returning to school in their school uniform on Monday the 15th of March 2021 in their school uniform. School meals will be available.

As a result of this, this week, blended learning activities will be reducing to two tasks a day and no live sessions on Thursday (11/3/21) and Friday (12/3/21). This will allow teachers to re-arrange their classrooms as well as support children that are still attending the hubs.

Remember that the children will need to wear their Physical Education kit on the days the Physical Education sessions are held.

Transport
The school will inform passenger transport providers that all children will be returning to school on the 15th of March 2021.

Breakfast club
Breakfast club will be available from the 15th March. Only children registered in the Autumn Term are to attend.

Supporting others –

Comic Relief Day (19/3/21)
It’s Comic Relief Day on Friday the 19th of March. Children can join in the fun and wear their own clothes on Comic Relief Day. Could the children please wear appropriate clothes – no crop tops, no short skirts, no high heels.

If you like to support the charity send your contribution in an envelope marked Comic Relief.

Down’s Syndrome Day (21/3/21)
It’s Down’s Syndrome Day on Sunday the 21st of March.  To support Down’s Syndrome Day wear odd socks on Monday the 21st of March.

 

Reminder of Teacher Training Days
Friday 26th March – Inset Day –– No school for pupils and the Easter holidays start for a fortnight (29/3/21 – 9/4/21).

Summer Term Teacher Training Days

7/6/21

19/7/21

20/7/21

 

Drop off in the morning

 • Children travelling on school transport should arrive at school for 8:50am.
 • If your child is walking, then they should arrive at school for 9:10am.

 

Buses
These are the following entrances will be used:

 • If your child is/children are in Dosbarth Pwyll (Reception), Dosbarth Rhiannon (Year 1) or Dosbarth Teyrnon (Year 2), they will walk up towards the large yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit and continue onto the yard. A member of staff will be at the door to greet your child/children.
 • If your child is/children are in Dosbarth Culhwch (Year 3) or Dosbarth Olwen (Year 4), they will need to enter the classroom via the fire exit.  When your child exits the bus, they will walk into the car park, turn left and there is a ramp/steps to their right, they will walk up the ramp, and the door is in front of them. The class teacher will meet the children at the door.
 • If your child is/children are in Dosbarth Branwen (Year 5) or Dosbarth Bendigeidfran (Year 6) they will exit the bus and walk along the path towards the main yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit.

Walking
When you bring your child/children to school, we kindly ask that you do not enter the school grounds.  Many of the paths are quite narrow and we need to ensure that everybody is adhering to the 2m social distancing rule and wearing face masks.

 • If your child is/children are in Dosbarth Pwyll (Reception), Dosbarth Rhiannon (Year 1) or Dosbarth Teyrnon (Year 2), they will walk up towards the large yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit and continue onto the yard. A member of staff will be at the door to greet your child/children.
 • If your child is/children are in Dosbarth Culhwch (Year 3) or Dosbarth Olwen (Year 4), they will need to enter the classroom via the fire exit.  They will walk into the car park, turn left and there is a ramp/steps to their right, they will walk up the ramp, and the door is in front of them. The class teacher will meet the children at the door.
 • If your child is/children are in Dosbarth Branwen (Year 5) or Dosbarth Bendigeidfran (Year 6) they will walk along the path towards the main yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit.

Only children will enter the grounds, please remain outside the school gates in the morning apart from the Nursery parents who will escort their children to the Nursery yard.

Collection at the end of the day

 • Children travelling on school transport will leave at 3:10pm
 • If your child is walking, the children will need to be collected at 3:20pm.

Buses

The following exit will be used:

 • All children will be called to the main entrance and will be escorted to the bus by a member of staff.

Walking
When you collect your child/children to school, we kindly ask that you adhere to the 2m social distancing rule and wear a face mask.  Continue with the one way system arrangements that were in place before Christmas by walking around the school site and collecting from different points.

Hygiene and safety
All classes will have regular hygiene breaks where pupils will be encouraged to wash their hands at regular intervals throughout the day. These will be:

 • On arrival
 • Between each activity, before break and lunch, after break and lunch.
 • All desks will be cleaned before and after lunch.
 • The children will sanitize their hands before using the toilets.

Children will also be discouraged with regards to putting items in their mouth e.g. fingers, pens, rulers etc. We also encourage the ‘Catch it, Bin it, Kill it’ slogan.

Community Co-operation
Children should not bring any items from home, only a water bottle, lunch and a coat.  Please ensure that your child does/children do not bring any toys with them. Please ensure that you adhere to national guidelines in order to keep each other safe, i.e. children should not be visiting each other’s houses.

Timetable
A strict timetable will be followed.   Break time and lunch time will be staggered, this will ensure that no groups will mix.

Lunch

School lunches are available – remember to book on line before 10pm the previous night.

Clubs
After school clubs will not be running.  Information about Clwb Sbort a Sbri (Menter Iaith Casnewydd not a school club) will follow in an email.

Accident / Illness
If your child becomes unwell during the day, they will need to attend our isolation room situated in the building next to the school.  Parents will be contacted at once.  Once in the isolation room the member of staff will wear full PPE and wait until the parents have collected the child.  All staff when becoming closer than 2 metres to a child must wear suitable PPE. Examples of these would be when working on a one to one basis, when administering first aid, cleaning any sickness or dealing with any toileting accidents.

Please ensure that you read the above information in full to familiarise yourself with the reasoning behind all decisions made. If you have any further questions then please do not hesitate to contact the school on ysgol.gymraegbroteyrnon@newport.gov.uk.

Keep safe

Mrs Lona Jones-Campbell

Llythyron 2020 Letters

Diweddariad Trefniadau bore a diwedd dydd (2)

Llythyr Cynllun Darllen, Pecynnau Brechdanau a Byrbryd Medi 2020 (1)

16 – 9 – 20 Covid-19 Symptoms, uniform, google classroom

Llythyr Atgoffa am drefniadau ymarfer corff PE Kit letter

Llythyr Gwybodaeth Medi September information letter (1)

Polisi Hysbysiad Preifatrwydd 2020 Privacy Notice Policy 2020 (1)

Dyddiadau tymhorau a gwyliau blwyddyn academaidd 2020 (1)

Ail agor Ysgolion ar Mehefin 29ain, 2020/The re-opening of schools in Wales, June 29th, 2020.

Annwyl Riant/Warcheidwad

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw am ddyddiad ail-agor Ysgolion Cymru, hoffwn eich sicrhau y byddwn yn ystyried a chynllunio yn ofalus ar gyfer y ‘normal newydd’ cyn ail agor ar Fehefin 29ain.

Fe fydd Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Casnewydd yn paratoi canllawiau clir ar gyfer Ysgolion dros y dyddiau nesaf ac fe fyddwn yn glynu wrth eu hargymellion wrth baratoi.

Fy mhrif flaenoriaeth wrth gynllunio ar gyfer ail-agor fydd Iechyd a lles ein disgyblion, rhieni a’n staff. Fe fyddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am ein cynllun ail-agor yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mi ddaw pethau’n gliriach i chi ac i ni yn ystod yr wythnosau nesaf a diolchaf i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth mewn adeg anodd a dwys i ni gyd.

Rydyn yn edrych ymlaen i weld y plantos cyn diwedd y tymor.

Dear Parent/Guardian

Following the Education Minister’s statement earlier today confirming the date for the re-opening of schools in Wales, I would like to reassure you that we will consider and plan carefully for the ‘new normal’ prior to reopening on the 29th of June.

I will await further guidance from the Welsh Government and Newport Local Authority in order to adhere to their recommendations.

My main consideration will be the wellbeing and safety of pupils, parents and staff. I will keep in touch over the coming weeks to update and advise you of our plans for re-opening.

Things will become clearer to us all over the next weeks and I thank you in advance for your support during this very difficult and intense time.

We look forward to seeing the children before the end of term.

Cofion cynnes
Mrs Lona Jones – Campbell

Llythyr Mis Mai 2020/May 2020 Letter

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Yn sicr nid dyma’r ffordd roeddwn i erioed wedi meddwl y byddai’n rhaid i ni ddechrau tymor newydd, ac rwy’n gwerthfawrogi ei fod hefyd ymhell o fod yn ddelfrydol. Gobeithio eich bod wedi llwyddo i gael rhyw fath o wyliau’r Pasg, er fy mod yn siŵr ei fod yn wahanol iawn i’r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol. Gobeithio ei fod wedi bod yn dawel a digynnwrf gyda digon o siocled ac amser ymlacio!

Rwyf yn gwybod bod sawl un ohonoch yn gofidio. Mae ceisio trefnu gwaith, gofal plant, cyflog mis nesaf a phroblemau iechyd yn anodd. Mae gennych blant ifanc i’w diddori a phlant hyn i geisio cael allan o’r gwely. Rydych yn poeni am berthnasau hŷn yn ogystal. Yna ar ben y cwbl mae yr holl newyddion dyddiol, diweddariadau, cyhoeddiadau cyfryngau cymdeithasol a negeseuon oddi wrtha i.

Rhaid i chi gofio nad ydym yn bwriadu i chi redeg Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon o’ch cartref. Pan mae’r disgyblion yn dod i’r ysgol maent yn mynd i gofrestru, gwasanaeth, gwersi, egwyl, cinio ac yn y blaen. Yn ystod eu gwersi maent yn gwneud gwaith pâr a gwaith grwp, gwaith trafod a gwaith creadigol o bob math. Maent yn gofyn am gyngor o’u hathrawon ac weithiau yn gweithio’n dawel yn unigol. Nid yw’n bosibl i unrhyw blentyn gael yr un drefn yn y cartref ac nid oes disgwyl i chi wneud hynny.

Rhai pethau a allai fod o gymorth:

 • Ceisiwch gadw at ryw fath o drefn – gan godi a mynd i’r gwely tua’r un amser ag arfer.
 • Cymerwch seibiannau rheolaidd a cheisiwch sicrhau bod eich plentyn yn cael rhywfaint o awyr iach yn ystod y dydd, os yw hyn yn bosibl.
 • Peidiwch â disgwyl i’ch plentyn allu gweithio am oriau ar y tro – yn yr ysgol mae yna ‘seibiant’ a newid rhwng gwersi.
 • Yn ystod gwersi, mae disgyblion yn derbyn cyflwyniadau dosbarth cyfan gan yr athro / grwpiau. Y prif beth y gallant ei wneud gartref yw gwaith unigol, tawel a gall dwyster hyn olygu y gallant lwyddo gwneud awr neu ddwy’r dydd (os hynny). Mae hyn yn iawn.

Mae’n bwysig yng nghanol yr holl ddigwyddiadau yma, nad ydych chi’n poeni am addysg eich plentyn ac am Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.  Mae’r ysgol yma i’ch cefnogi chi a’ch plant. Bydd Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn dal yma ar ôl i’r cyfnod rhyfedd yma ddod i ben.  Rydym hefyd yn gwybod eich bod yn gorfod ymdopi gyda gwahanol gyfrifoldebau ar hyn o bryd; mae rhai ohonoch chi’n gweithio i’r GIG, mae rhai yn weithwyr allweddol, mae rhai’n gweithio gartref, bydd rhai’n gofalu am eraill ac efallai na fydd rhai ohonoch yn iach. Yn sicr, mae ceisio addysgu eich plentyn gartref yn ychwanegol at hyn i gyd yn gymhlethdod a allai wneud pethau’n anodd. Rydyn ni’n deall hyn ac rydyn ni’n gwybod eich bod chi’n gwneud eich gorau; a fydd yn fwy na digon da. Fe fydd rhai disgyblion yn gweld y gwaith sy’n cael ei osod yn anodd iawn heb fewnbwn gan athrawon neu ffrindiau. Yr unig beth ni’n ei ofyn yw eu bod yn ceisio gwneud eu gorau. Mae’n bwysig bod eich plentyn yn ceisio gwneud y dasg er mwyn adeiladu annibyniaeth ond nid yw’n broblem os nad ydynt yn medru gorffen y dasg bob tro neu ddim yn ei ddeall.

Fe fydd sicrhau bod y gwersi yn parhau yn ystod yr wythnosau nesaf yn sicr yn her i ni ac i chithau. Mae rhai rhieni yn awyddus bod y plant yn cael mwy o waith ac eraill yn dymuno llai. Bydd rhaid i chi fod yn amyneddgar gyda ni wrth i ni dreialu syniadau. Mae’n bwysig iawn bod blwyddyn 6 yn parhau gyda’r gwaith pontio ac fe fydd mwy o wybodaeth i ddilyn am hyn ar eich ardal Google Classroom.

Themâu Ysgol Gyfan – Yn dilyn trafodaethau âg amrywiol randdeiliaid (rhieni a staff) byddwn yn ceisio creu themâu ysgol gyfan er mwyn lleihau’r heriau rydych chi’n eu hwynebu gartref. Thema wythnos nesaf yw un yr oeddem yn gobeithio ei wireddu o fewn yr ysgol wrth baratoi ar gyfer dathliadau VE ar 8/5/20. Ein thema yw “Gadewch i Ni Ddiolch a Dathlu”. Bydd yr athrawon i gyd ar Google Classroom ac ar gael yn ystod oriau ysgol i osod gwaith, ateb cwestiynau am y gwaith, a rhoi cymaint o adborth a sylwadau ag sy’n ymarferol bosibl. Cofiwch ddefnyddio platfform Google Classroom i gadw mewn cysylltiad â’r athrawon dosbarth i ddarparu cefnogaeth gyda thasgau a heriau eraill y gallech eu hwynebu. Fe wnawn ein gorau i gydweithio gyda chi a’r disgyblion er mwyn sicrhau yr addysg orau posibl o dan yr amgylchiadau. Mae’n bwysig iawn bod cyfathrebu clir rhyngddom ni gyd.

Rwyf am eich sicrhau, yn ystod yr wythnosau nesaf y bydd hi dal yn bosibl i chi gysylltu gyda’r ysgol yn ystod diwrnod gwaith trwy ebost y swyddfa (ysgol.gymraegbroteyrnon@newport.gov.uk) bydd eich ceisiadau yn cael eu trosglwyddo i’r person perthnasol.

Nosweithiau Rhieni – Oherwydd roedd rhaid i ni ohurio’r nosweithiau fe fydd yr athrawon dosbarth yn cysylltu gyda chi yn ystod yr wythnos nesaf i ddathlu cynnydd eich plentyn ac hefyd pethau i ddatblygu ‘mhellach. Fe fydd rhai yn ffonio ar ffôn yr ygsol ac fe fydd rhai yn ffonio o ffonau eraill ac fe fydd rhif “unknown” yn ymddangos ar eich ffôn. Yn dilyn y galwadau ffôn fe fydd y staff yn danfon neges breifat at eich plentyn ar Hangouts yn amlinellu beth sydd angen iddynt ganolbwyntio ar o ran eu taregdau personol.

Dysgwyr ADY – Yn ystod yr wythnos nesaf fe fyddwn yn ebostio cynlluniau unigol dysgwyr fe fyddwn hefyd yn danfon cyfrinair i ganiatâu i chi agor yr atodiad. Fe fydd hyn yn diogelu’r cynnwys.

Hangouts – Mae rhai plant wedi creu grwpiau eu hunain ac fel y soniwyd eisioes wrthoch chi fel rhieni mae angen monitro hyn. Rydym wedi cynghori plant i beidio â chreu grwpiau eu hunain. Gallant wneud hyn ar lawer o blatfformau ond y neges allweddol yw “byddwch yn garedig” pan fyddwch yn siarad ag eraill. Dyma ddolen at wefan ddefnyddiol sy’n rhoi cyngor i rieni am gadw plant yn ddiogel ar y we yn ystod y cyfnod anodd hwn.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online

Mae https://www.thinkuknow.co.uk/ hefyd yn wefan ddefnyddiol sy’n cynnwys llawer o adnoddau gwerthfawr. Mae hyn yn cynnwys pecynnau gyda gweithgareddau 15 munud o hyd gallwch wneud gyda’ch plentyn i’w cefnogi yn ystod y cyfnod yma pan fyddan nhw’n debygol o dreulio mwy o amser ar y we adref.

Urddas Mislif ar draws Ysgolion Casnewydd
Rydyn ni wedi danfon llythyron atoch yn barod am drefniadau casglu nwyddau misglwyf os ydych eu hangen yn ystod y cyfnod hwn. Dyma fanylion pellach am drefniadau Ysgol Gyfun Gwnet Is Coed. Byddan nhw ar gael o dderbynfa’r Ysgol Gyfun Gwnet Is Coed hefyd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00yb a 12.00yp. Pan fyddwch yn cyrraedd yr ysgol, cysylltwch gydag un o’r gofalwyr ar y rhifau canlynol i drefnu eu casglu (mae’r rhifau hefyd hefyd ar ddrws yr ysgol). 07739970541 or 07718200842’

Gaf fi ddymuno penwythnos dda i chi ac edrychwn ymlaen yn bositif at her yr wythnosau nesaf gyda’n gilydd. Rwy’n eich gadael gyda dyfyniad pwrpasol iawn a ddefnyddion ni fel Thema ein Carnifal llynedd. ‘Gyda’n gilydd dewch i ni gael rhoi gwreiddiau i’n plant i dyfu ac adenydd iddynt hedfan.’

Cadwch yn ddiogel

Lona Jones-Campbell
(Pennaeth)

 

 

 

Dear Parents/Guardians,

This is certainly not the way I thought we would ever have to begin a new term and I appreciate that it is also far from ideal. I hope that you have managed to have some kind of Easter break, although I am sure it was very different from what was originally planned. Hopefully it has been restful and calm with plenty of chocolate and relaxing ‘down time’.

I know that many of you are worried. Your logistics regarding work, childcare, key worker status, shift work, freelance work and next month’s salary is a constant worry. Some of you also have health worries and are worried about elderly relatives. You have small children to entertain and teenagers to get out of bed. And then we all have the daily barrage of news, updates, non-stop notifications and nonsense on social media to add to the mix.

You have got to remember that we don’t expect you to run Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon from your kitchen. When pupils spend their day at school they go to registration, assembly, lessons, have a break, have lunch and play on the yard. During their usual lessons they do pair work, group work, they have class discussions and debates. They seek advice from their teachers and sometimes work in silence on individual tasks. It is not possible for any child to have the same routine at home and we do not expect them to.

Some things which might help:

 • Try to keep to some kind of routine – getting up and going to bed at around the same time as usual.
 • Take regular breaks and try to make sure your child gets some fresh air during the day, if this is possible.
 • Don’t expect your child to be able to work for hours at a time – in school they have a ‘break’ and a change every hour between lessons.
 • During lessons, pupils have whole class presentations by the teacher. The main thing they can do at home is individual, quiet work and the intensity of this may mean that they can manage an hour or two a day (if that). This is fine.

One thing we do not want you to be worried about is your child’s education and Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon school. We are here to support you and your family. Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon will be here for your children when these very strange times come to an end. We are not going anywhere. We also know that you are juggling different responsibilities at the moment; some of you work for the NHS, some are key workers, some work from home, some will be caring for others and some of you may be unwell. Trying to home school your child in addition to all of this is certainly a complication that may make things difficult. We understand this and we know that you are doing your best; which will be more than good enough. Some pupils will struggle with some aspects of the work without the input from their teachers and peers. They need to do what is possible. It is important for your child to attempt any tasks, in order to build up some resilience and independence. Ask them to try and do not worry if they cannot finish the task.

Ensuring that the work continues during the next week will certainly be a challenge for us as teachers and you as parents. Some parents may want more work for their children and others will want less. You will have to be patient as we trial ideas. Year 6 pupils should be well into the transition activities and more information to follow on this on their class Google Classroom platform.

Whole School Themes – Following discussions with various stakeholders (parents and staff) we will try to create whole school themes in order to minimise the challenges you face at home. Next Week’s theme one we were hoping to realise within the school in preparation for the VE celebrations on the 8/5/20. Our theme is “Let’s Give Thanks and Celebrate”. The teachers will all be on Google Classroom and available during school hours to set work, answer work related questions and give as much commentary and feedback as is practically possible. Remember to use the Google Classroom platform to keep in contact with the class teachers to provide support with tasks and other challenges you may be faced with.

I also realise that many of you as parents are concerned that you do not speak Welsh. When you made the decision, many moons ago, to educate your child through the medium of Welsh, you hardly thought that one day your child would be educated in Welsh from your kitchen or lounge, due to a pandemic lockdown, with you having to navigate the intricacies of a Welsh-medium curriculum. I can assure you that you do not need to worry. We will try to keep tasks as straightforward as possible. It’s essential, however, that you ensure that your children have as much contact as possible with the Welsh language while they are away from school. You could help by encouraging them to engage in informal activities online. Please encourage them to stay in close contact with the Welsh language to build their confidence.

I wish to confirm, over the next few weeks it will still be possible for you to contact the school during the working day via the office email ( ysgol.gymraegbroteyrnon) and your messages or queries will be passed on to the relevant person.

Parents’ Evenings – Because we had to postpone the parents’ evenings the class teachers will contact you over the next week to celebrate your child’s progress and also communicate things to develop further. Some will ring on the school phone and some will ring from other phones and an “unknown” number will appear on your phone. Following the telephone call the staff will send a private message to your child on Hangouts which will highlight what they need to focus on with regards to their targets.

ALN Learners – During the next week we will email learners’ individual plans and we will also send you a password to allow you to open the attachment. This will protect the content and keep it confidential.

Hangouts – Some children have created their own groups and as mentioned before you as parents need to monitor this. We have advised children not to create their own groups. They can do this on many platforms but the key message is “be kind” when talking to others. Here is a link to an useful website giving advice on how to keep your child safe online during this difficult time.

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-keeping-children-safe-online/coronavirus-covid-19-support-for-parents-and-carers-to-keep-children-safe-online

https://www.thinkuknow.co.uk/  is another useful website that offers valuable resources for parents and pupils. These include new activity packs with simple 15 minute activities you can do with your child to support their online safety at a time when they will be spending more time online at home

Period Dignity across Newport Schools
We’ve already forwarded letters explaining the availability of sanitary products should you need them at this time. We have additional information regarding the arrangements at Ysgol Gyfun Gwent is Coed.  The products will be available from Ysgol Gyfun Gwent is Coed’s reception from Monday to Friday between 9.00am and 12.00pm. When you arrive at school, please contact one of the caretakers on the following numbers (which are also on the door of the school) to arrange access and collection. 07739970541 or 07718200842.

We will do our best to work with you and the pupils to ensure we give them the best possible education under the circumstances. It is very important that there is clear communication between us all.
May I wish you a good weekend as we look forward positively to the challenge of the next few weeks.

I leave you with a very purposeful quote we used for our Carnival celebrations last year. ‘Together may we give our children the roots to grow and wings to fly’

Stay safe,

Lona Jones-Campbell
(Head Teacher)

Darpariaeth gofal plant brys yn ystod yr wythnos / Weekday emergency evening childcare provision

Bydd darpariaeth yn ystod yr wythnos rhwng 3.45pm a 7.45pm ar gael ar gyfer plant 5-12 oed yn Ysgol Gynradd y Tŷ-du ac Ysgol Gynradd Glan Llyn:

Weekday emergency evening childcare provision for children aged 5-12 years is available between 3:45pm and 7:45pm at Rogerstone Primary School & Glan Llyn Primary School

For more info and to apply visit: http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Prydiau ysgol am Ddim : Free School Meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Hoffwn eich hysbysu bydd yr un system Prydiau ysgol am Ddim yn parhau wythnos nesaf i deuluoedd Casnewydd.

Bydd casgliad o hamper wythnosol ar gael ar ddydd Mawrth yr 21ain o Ebrill.

Bydd yr hamper fel arfer yn cynnwys yr eitemau canlynol:

• 5 x darn o ffrwythau
• 5 x byrbryd (cacennau neu fisgedi)
• 2 x brechdanau
• 2 x eitem sawrus (rhôl selsig/selsigen wedi’i lapio yn cynnwys dewisiadau llysieuol)
• 1 x cynnyrch pasta wedi’i goginio (e.e. India-corn/tomato)
• 5 x diod
• 5 x creision

Bydd ysgolion Casnewydd ar agor ar yr adegau arferol ar gyfer casglu’r hamperi.

Cofiwch bydd staff wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, mae croeso i chi ofyn os ydych yn ansicr.

Gobeithiwn eich bod yn parhau’n iach.

Cofion

Mrs Jones-Campbell

Dear Parents / Guardians,

We should like to inform you that for Newport families the same Free School Meals system as noted below will continue next week.

Collection of a weekly lunch hamper will be available on Tuesday 21st of April. Hamper will typically include the following items:

• 5 x pieces of fruit
• 5 x Snacks (cakes or biscuits)
• 2 x Sandwiches
• 2 x Savoury items (wrapped pasty / sausage roll including vegetarian options)
• 1 x Cooked pasta product (e.g. tuna sweetcorn / tomato)
• 5 x Drinks
• 5 x Crisps

Newport Schools will be open at the usual times for the collection of the hampers. Please note staff are on hand to make sure you get everything you are entitled to, please feel free to ask if you are unsure.

We hope that you are well.

Regards

Mrs Jones-Campbell