Llythyr Plant 3, 4, 5 a 6 yn dychwelyd i’r ysgol/Letter about Year 3, 4, 5 and 6 returning to school

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Newyddion da o’r diwedd! Rydyn ni’n gallu amlinellu’r trefniadau ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2 yn dychwelyd i’r ysgol. Mae’n siwr eich bod wedi clywed y cyhoeddiadau diweddar gan Lywodraeth Cymru, ac rydyn ni nawr yn gwybod digon er mwyn eich diweddaru.

Plant Blwyddyn 3, 4, 5 a 6
Fe fydd disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i gyd yn dychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Llun y 15fed o Fawrth 2021 yn eu gwisg ysgol. Fe fydd cinio ysgol ar gael. O ganlyniad i hyn, yr wythnos hon fe fydd tasgiau dysgu cyfunol yn lleihau i ddwy dasg y dydd ac ni fydd sesiynau byw yn cael eu cynnal ar Ddydd Iau (11/3/21) a Dydd Gwener (12/3/21). Fe fydd hyn yn caniatau i’r athrawon ail-osod eu dosbarthiadau ynghyd a chefnogi dysgwyr sydd dal yn yr hybiau.

Cofiwch fe fydd angen i’r plant wisgo dillad Ymarfer Corff ar ddiwrnodau sesiynau ymarfer corff y dosbarth.

Trafnidiaeth
Fe fydd yr ysgol yn hysbysu’r darparwyr trafnidiaeth bod holl ddisgyblion yr ysgol yn dychwelyd i’r ysgol ar y 15fed o Fawrth 2021.

Clwb brecwast
Fe fydd clwb brecwast yn ail-gychwyn ar y 15fed o Fawrth. Dim ond plant oedd wedi cofrestri cyn y Nadolig sy’n gallu mynychu.

Cefnogi Eraill –

Diwrnod Comic Relief (19/3/21)
Mae’n ddiwrnod Comic Relief ar Ddydd Gwener 19eg o Fawrth. Plant i wisgo dillad eu hunan i ymuno yn hwyl a miri Dydd Gwener Comic Relief.  Gofynnwn yn garedig i’r plant wisgo dillad addas i’r tywydd – dim topiau byr, sgertiau byr na sodlau uchel.

Os hoffech chi gefnogi elusen Comic Relief danfonwch eich cyfraniad i’r elusen mewn amlen a nodi Comic relief ar yr amlen.

Diwrnod Down’s Symdrome (21/3/21)
Mae’n Ddiwrnod Down’s Syndrome ar Ddydd Sul yr 21ain o Fawrth .  I gefnogi Diwrnod Down’s Syndrome gwisgwch sanau gwahanol ar Ddydd Llun 22ain o Fawrth 2021.

Diweddariad am Ddyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd
Dydd Gwener 26ain o Fawrth – Diwrnod HMS – Dim ysgol i ddisgyblion a gwyliau’r Pasg yn dechrau am bythefnos (29/3/21 – 9/4/21).

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd Tymor yr Haf

7/6/21

19/7/21

20/7/21

 

Gollwng yn y bore

 • Plant sy’n teithio ar drafnidiaeth ysgol, dylai’r plant gyrraedd yr ysgol am 8:50 am.
 • Os yw’ch plentyn yn cerdded, dylai’r plant gyrraedd yr ysgol am 9:10 am.

Bysiau
Dyma’r mynedfeydd a ddefnyddir:

 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Pwyll (Derbyn), Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1) neu Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2), byddant yn cerdded i fyny tuag at yr iard mawr. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr a pharhau tuag at yr iard mawr. Bydd aelod o staff wrth y drws i gyfarch eich plentyn/plant.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3) neu Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4), bydd angen iddynt fynd i mewn i’r ystafell ddosbarth trwy’r allanfa dân. Pan fydd eich plentyn yn gadael y bws, bydd yn cerdded i mewn i’r maes parcio, yn troi i’r chwith ac mae ramp/grisiau i’r dde, byddant yn cerdded i fyny’r ramp, ac mae’r drws o’u blaenau. Bydd yr athro dosbarth yn cwrdd â’r plant wrth y drws.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5) neu Ddosbarth Bendigeidfran (Blwyddyn 6) byddant yn gadael y bws ac yn cerdded ar hyd y llwybr tuag at y brif iard. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr ac yn mynd i mewn i’r ysgol trwy’r allanfa dân.

Cerdded
Pan ddewch â’ch plentyn/plant i’r ysgol, gofynnwn yn garedig i chi beidio â mynd i mewn i dir yr ysgol. Mae llawer o’r llwybrau’n eithaf cul ac mae angen i ni sicrhau bod pawb yn cadw at y rheol pellter cymdeithasol 2m ac yn gwisgo mwgwd wyneb.

 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Pwyll (Derbyn), Dosbarth Rhiannon (Blwyddyn 1) neu Dosbarth Teyrnon (Blwyddyn 2), byddant yn cerdded i fyny tuag at yr iard mawr. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr a pharhau tuag at yr iard mawr. Bydd aelod o staff wrth y drws i gyfarch eich plentyn/plant.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Culhwch (Blwyddyn 3) neu Dosbarth Olwen (Blwyddyn 4), bydd angen iddynt fynd i mewn i’r ystafell ddosbarth trwy’r allanfa dân. Byddant yn cerdded i mewn i’r maes parcio, troi i’r chwith ac mae ramp/grisiau ar y dde iddynt, byddant yn cerdded i fyny’r ramp, ac mae’r drws o’u blaenau. Bydd yr athro dosbarth yn cwrdd â’r plant wrth y drws.
 • Os yw’ch plentyn/plant yn Dosbarth Branwen (Blwyddyn 5) neu Ddosbarth Bendigeidfran (Blwyddyn 6) byddant yn cerdded ar hyd y llwybr tuag at y brif iard. Ni fyddant yn mynd i mewn i iard Meithrin, cyn y gatiau du, byddant yn troi i’r chwith ac yn cerdded ar hyd y llwybr ac yn mynd i mewn i’r ysgol trwy’r allanfa dân.

Dim ond plant fydd yn mynd i mewn i’r adeilad ac ar dir yr ysgol, arhoswch y tu allan i gatiau’r ysgol yn y bore heblaw am rieni plant dosbarth Meithrin a fydd yn tywys eu plant i’r iard Meithrin.

Casglu ar ddiwedd y dydd

 • Plant sy’n teithio ar drafnidiaeth ysgol, bydd y plant yn gadael am 3:10yp
 • Os yw’ch plentyn yn cerdded, bydd angen casglu’r plant am 3:20yp

Bysiau
Defnyddir yr allanfa ganlynol:

 • Bydd pob plentyn yn cael ei alw i’r brif fynedfa ac yn cael ei hebrwng i’r bws gan aelod o staff.

Cerdded
Pan fyddwch chi’n casglu’ch plentyn/plant o’r ysgol, rydyn ni’n gofyn yn garedig i lynu wrth y rheol pellter cymdeithasol 2m a gwisgo mwgwd wyneb. Parhewch â’r trefniadau system unffordd a oedd ar waith cyn y Nadolig trwy gerdded o amgylch safle’r ysgol a chasglu o wahanol leoliadau.

Hylendid a diogelwch
Bydd pob dosbarth yn cael seibiannau hylendid rheolaidd lle anogir disgyblion i olchi eu dwylo yn rheolaidd trwy gydol y dydd. Y rhain fydd:

 • Ar ôl cyrraedd
 • Rhwng pob gweithgaredd, cyn egwyl a chinio, ar ôl egwyl a chinio.
 • Bydd pob desg yn cael ei lanhau cyn ac ar ôl cinio.
 • Bydd y plant yn defnyddio di-heintydd ar eu dwylo cyn defnyddio’r toiledau.

Bydd plant hefyd yn cael annog i beidio rhoi eitemau yn eu ceg e.e. bysedd, beiros, pren mesur ac ati. Rydym hefyd yn annog y slogan ‘Ei ddal, Ei Daflu, Ei Lladd’.

Cefnogaeth ein cymuned
Ni ddylai plant ddod ag unrhyw eitemau o’u cartref gyda nhw, dim ond potel ddŵr, cinio, a chôt. Sicrhewch nad yw’ch plentyn yn dod â theganau gyda nhw.  Sicrhewch eich bod yn cadw i’r rheolau er mwyn cadw pawb yn ddiogel hynny yw ni ddylai plant fod yn mynychu tai ei gilydd.

Amserlen
Dilynir amserlen gaeth. Bydd amser egwyl ac amser cinio yn cael ei amserleni i wahanu plant, bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw grwpiau’n cymysgu.

Cinio
Bydd cinio ysgol ar gael – cofiwch i archebu arlein cyn 10yh y noson cynt.

Clybiau
Ni fydd clybiau ar ôl ysgol yn rhedeg. Bydd gwybodaeth am Clwb Sbort a Sbri (Menter Iaith Casnewydd nid clwb ysgol) yn dilyn mewn e-bost.

Damwain/Salwch
Os bydd eich plentyn yn mynd yn sâl yn ystod y dydd, bydd angen iddo fynd i’n hystafell ynysu yn yr adeilad wrth ymyl yr ysgol. Cysylltir â rhieni ar unwaith. Unwaith y bydd yn yr ystafell ynysu bydd yr aelod o staff yn gwisgo PPE llawn ac yn aros nes bydd y rhieni wedi casglu’r plentyn. Rhaid i’r holl staff wrth ddod yn agosach na 2 fetr at blentyn wisgo PPE addas. Enghreifftiau o’r rhain fyddai wrth weithio ar sail un i un, wrth weinyddu cymorth cyntaf, glanhau unrhyw salwch neu ddelio ag unrhyw ddamweiniau toiled.

Sicrhewch eich bod yn darllen y wybodaeth uchod yn llawn er mwyn ymgyfarwyddo â’r rhesymeg y tu ôl i’r holl benderfyniadau a wnaed. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r ysgol ysgol.gymraegbroteyrnon@newport.gov.uk.

Cadwch yn ddiogel

Mrs Lona Jones-Campbell

 

 

 

Dear Parents/Guardians,

I hope you are all keeping well. I have some good news at last! We can finally outline our arrangements for KS2 children returning to school. You have probably heard the recent announcements from Welsh Government, and we now have enough information to be able to update you.

Year 3, 4, 5 a 6 Children
All pupils in year 3, 4, 5 and 6 will be returning to school in their school uniform on Monday the 15th of March 2021 in their school uniform. School meals will be available.

As a result of this, this week, blended learning activities will be reducing to two tasks a day and no live sessions on Thursday (11/3/21) and Friday (12/3/21). This will allow teachers to re-arrange their classrooms as well as support children that are still attending the hubs.

Remember that the children will need to wear their Physical Education kit on the days the Physical Education sessions are held.

Transport
The school will inform passenger transport providers that all children will be returning to school on the 15th of March 2021.

Breakfast club
Breakfast club will be available from the 15th March. Only children registered in the Autumn Term are to attend.

Supporting others –

Comic Relief Day (19/3/21)
It’s Comic Relief Day on Friday the 19th of March. Children can join in the fun and wear their own clothes on Comic Relief Day. Could the children please wear appropriate clothes – no crop tops, no short skirts, no high heels.

If you like to support the charity send your contribution in an envelope marked Comic Relief.

Down’s Syndrome Day (21/3/21)
It’s Down’s Syndrome Day on Sunday the 21st of March.  To support Down’s Syndrome Day wear odd socks on Monday the 21st of March.

 

Reminder of Teacher Training Days
Friday 26th March – Inset Day –– No school for pupils and the Easter holidays start for a fortnight (29/3/21 – 9/4/21).

Summer Term Teacher Training Days

7/6/21

19/7/21

20/7/21

 

Drop off in the morning

 • Children travelling on school transport should arrive at school for 8:50am.
 • If your child is walking, then they should arrive at school for 9:10am.

 

Buses
These are the following entrances will be used:

 • If your child is/children are in Dosbarth Pwyll (Reception), Dosbarth Rhiannon (Year 1) or Dosbarth Teyrnon (Year 2), they will walk up towards the large yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit and continue onto the yard. A member of staff will be at the door to greet your child/children.
 • If your child is/children are in Dosbarth Culhwch (Year 3) or Dosbarth Olwen (Year 4), they will need to enter the classroom via the fire exit.  When your child exits the bus, they will walk into the car park, turn left and there is a ramp/steps to their right, they will walk up the ramp, and the door is in front of them. The class teacher will meet the children at the door.
 • If your child is/children are in Dosbarth Branwen (Year 5) or Dosbarth Bendigeidfran (Year 6) they will exit the bus and walk along the path towards the main yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit.

Walking
When you bring your child/children to school, we kindly ask that you do not enter the school grounds.  Many of the paths are quite narrow and we need to ensure that everybody is adhering to the 2m social distancing rule and wearing face masks.

 • If your child is/children are in Dosbarth Pwyll (Reception), Dosbarth Rhiannon (Year 1) or Dosbarth Teyrnon (Year 2), they will walk up towards the large yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit and continue onto the yard. A member of staff will be at the door to greet your child/children.
 • If your child is/children are in Dosbarth Culhwch (Year 3) or Dosbarth Olwen (Year 4), they will need to enter the classroom via the fire exit.  They will walk into the car park, turn left and there is a ramp/steps to their right, they will walk up the ramp, and the door is in front of them. The class teacher will meet the children at the door.
 • If your child is/children are in Dosbarth Branwen (Year 5) or Dosbarth Bendigeidfran (Year 6) they will walk along the path towards the main yard. They will not enter the Meithrin yard, before the black gates, they will turn left and walk along the path and enter the school via the fire exit.

Only children will enter the grounds, please remain outside the school gates in the morning apart from the Nursery parents who will escort their children to the Nursery yard.

Collection at the end of the day

 • Children travelling on school transport will leave at 3:10pm
 • If your child is walking, the children will need to be collected at 3:20pm.

Buses

The following exit will be used:

 • All children will be called to the main entrance and will be escorted to the bus by a member of staff.

Walking
When you collect your child/children to school, we kindly ask that you adhere to the 2m social distancing rule and wear a face mask.  Continue with the one way system arrangements that were in place before Christmas by walking around the school site and collecting from different points.

Hygiene and safety
All classes will have regular hygiene breaks where pupils will be encouraged to wash their hands at regular intervals throughout the day. These will be:

 • On arrival
 • Between each activity, before break and lunch, after break and lunch.
 • All desks will be cleaned before and after lunch.
 • The children will sanitize their hands before using the toilets.

Children will also be discouraged with regards to putting items in their mouth e.g. fingers, pens, rulers etc. We also encourage the ‘Catch it, Bin it, Kill it’ slogan.

Community Co-operation
Children should not bring any items from home, only a water bottle, lunch and a coat.  Please ensure that your child does/children do not bring any toys with them. Please ensure that you adhere to national guidelines in order to keep each other safe, i.e. children should not be visiting each other’s houses.

Timetable
A strict timetable will be followed.   Break time and lunch time will be staggered, this will ensure that no groups will mix.

Lunch

School lunches are available – remember to book on line before 10pm the previous night.

Clubs
After school clubs will not be running.  Information about Clwb Sbort a Sbri (Menter Iaith Casnewydd not a school club) will follow in an email.

Accident / Illness
If your child becomes unwell during the day, they will need to attend our isolation room situated in the building next to the school.  Parents will be contacted at once.  Once in the isolation room the member of staff will wear full PPE and wait until the parents have collected the child.  All staff when becoming closer than 2 metres to a child must wear suitable PPE. Examples of these would be when working on a one to one basis, when administering first aid, cleaning any sickness or dealing with any toileting accidents.

Please ensure that you read the above information in full to familiarise yourself with the reasoning behind all decisions made. If you have any further questions then please do not hesitate to contact the school on ysgol.gymraegbroteyrnon@newport.gov.uk.

Keep safe

Mrs Lona Jones-Campbell

Leave a Reply

Your email address will not be published.