Ail agor Ysgolion ar Mehefin 29ain, 2020/The re-opening of schools in Wales, June 29th, 2020.

Annwyl Riant/Warcheidwad

Yn dilyn cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw am ddyddiad ail-agor Ysgolion Cymru, hoffwn eich sicrhau y byddwn yn ystyried a chynllunio yn ofalus ar gyfer y ‘normal newydd’ cyn ail agor ar Fehefin 29ain.

Fe fydd Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Casnewydd yn paratoi canllawiau clir ar gyfer Ysgolion dros y dyddiau nesaf ac fe fyddwn yn glynu wrth eu hargymellion wrth baratoi.

Fy mhrif flaenoriaeth wrth gynllunio ar gyfer ail-agor fydd Iechyd a lles ein disgyblion, rhieni a’n staff. Fe fyddaf yn ysgrifennu atoch gyda mwy o fanylion am ein cynllun ail-agor yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mi ddaw pethau’n gliriach i chi ac i ni yn ystod yr wythnosau nesaf a diolchaf i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth mewn adeg anodd a dwys i ni gyd.

Rydyn yn edrych ymlaen i weld y plantos cyn diwedd y tymor.

Dear Parent/Guardian

Following the Education Minister’s statement earlier today confirming the date for the re-opening of schools in Wales, I would like to reassure you that we will consider and plan carefully for the ‘new normal’ prior to reopening on the 29th of June.

I will await further guidance from the Welsh Government and Newport Local Authority in order to adhere to their recommendations.

My main consideration will be the wellbeing and safety of pupils, parents and staff. I will keep in touch over the coming weeks to update and advise you of our plans for re-opening.

Things will become clearer to us all over the next weeks and I thank you in advance for your support during this very difficult and intense time.

We look forward to seeing the children before the end of term.

Cofion cynnes
Mrs Lona Jones – Campbell

Leave a Reply

Your email address will not be published.