Prydiau ysgol am Ddim/Free School Meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Parthed casgliadau prydau ysgol am ddim dydd Gwener 3 Ebrill a thros wyliau’r Pasg. Rydym yn falch o’ch hysbysu y bydd casgliadau prydau ysgol am ddim yn parhau dros gwyliau’r Pasg.  Bydd casgliad o hamper wythnosol ar gael ar ddydd Mawrth 7fed a dydd Mawrth 14eg Ebrill.  Bydd yr hamper fel arfer yn cynnwys yr eitemau canlynol:

 • 5 x darn o ffrwythau
 • 5 x byrbryd (cacennau neu fisgedi)
 • 2 x brechdanau
 • 2 x eitem sawrus (rhôl selsig/selsigen wedi’i lapio yn cynnwys dewisiadau llysieuol)
 • 1 x cynnyrch pasta wedi’i goginio (e.e. India-corn/tomato)
 • 5 x diod
 • 5 x creision

Bydd ysgolion Casnewydd ar agor ar yr adegau arferol ar gyfer casglu’r hamperi.  Gan na fydd y hamperi ar gael tan ddydd Mawrth rydym yn gofyn i deuluoedd gasglu gwerth deuddydd o giniawau yfory, dydd Gwener 3 Ebrill.  Unwaith eto, bydd yr ysgolion ar agor ar yr adeg arferol am hyn.

Cofiwch bydd staff wrth law i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo, mae croeso i chi ofyn os ydych yn ansicr.  Diolch am eich cefnogaeth a’ch amynedd parhaus.

Dear Parents / Guardians,

Free School Meal collections Friday 3rd April and over the Easter break
Over the Easter break we are pleased to inform you that free school meals collections will continue.  Collection of a weekly lunch hamper will be available on Tuesday 7th and Tuesday 14th April.  Hamper will typically include the following items:

 • 5 x pieces of fruit
 • 5 x Snacks (cakes or biscuits)
 • 2 x Sandwiches
 • 2 x Savoury items (wrapped pasty / sausage roll including vegetarian options)
 • 1 x Cooked pasta product (e.g. tuna sweetcorn / tomato)
 • 5 x Drinks
 • 5 x Crisps

Newport Schools will be open at the usual times for the collection of the hampers.
As the hampers will not be available until Tuesday we are asking families to collect two days’ worth of lunches tomorrow, Friday 3rd April.  Again, the schools will be open at the usual time for this.

Please note staff are on hand to make sure you get everything you are entitled to, please feel free to ask if you are unsure.
Thank you for your continued support and patience, enjoy the Easter break.

Yn gywir / Yours sincerely,

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Leave a Reply

Your email address will not be published.