DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2020/SPRING TERM DATES GWANWYN 2020

16/1/20                         – Noson Wybodaeth Hilston Park – Rhieni Blwyddyn 5 a 6 –  4:30 yh

3/2/20                           – Llun Lles a Llawenydd – Gweithgareddau Lles ar gyfer y plant a chyfle i rieni ddod i’n helpu yn y gweithdai creadigol i greu lluserni.

3/2/20                           – Agoriad ein Hystafell Synhwyrau a Gorymdaith Lluserni’r Flwyddyn Newydd  – 5:15 – 6:30 Gorymdaith o amgylch Rhodfa Brynglas a gorffen gyda chawl cynnes ar ddiwedd y noson a chyfle i sgwrsio. Fe fydd cyfle i rieni i ddod i weithio gyda’i plant yn yr ysgol yn ystod y bore cyn y noson i greu lluserni ac yna fe fyddwn yn eu defnyddio ar yr orymdaith.

7/02/20                         – “Dydd Miwsig Cymru”

10-14/2/20                     – Wythnos E-ddiogelwch

12/2/20                         – Noson wybodaeth ar gyfer rheini a phlant Blwyddyn 6 gyda staff Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ar safle Ysgol Gyfun Gwent Is Coed – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 3:30 – 4:30 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 2:00 – 3:00 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/02/20                        – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

17/02/20 – 21/2/20        – HANNER TYMOR

24/2/20 – 28/2/20           – Wythnos Cymraeg Cŵl – dathlu ein cymreictod a’n traddodiadau

25/2/20                         – Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch

28/2/20                         – Dydd Gŵyl Dewi Sant – plant yn perfformio am 10:00 i’r rhieni yn yr ysgol –            Paned a chacen gan y Ffrindiau- Cyfraniad tuag at yr ysgol Plant i wisgo gwisg traddodiadol Gymreig / dillad rygbi Cymru / dillad tim peldroed Cymru neu lliwiau baner Cymru.  

28/2/20                         – Cawl a Chân ar gyfer henoed yr ardal a phlant yn cynnal gweithdy T.G.Ch ar ei cyfer.

5/03/20                         – Dathlu Diwrnod y Llyfr 2020 yn yr ysgol – plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

5/03/20                         – Amser Stori Ffrindiau ar gyfer y plant – Neuadd yr Ysgol – A CHYNHELIR GWEITHDAI PASBORT SGILIAU SIARAD CYMRAEG ar gyfer yr oedolion – cynnal ‘run pryd – 3:30-4:30

7/3/20                           – Eisteddfod Gylch yr Urdd– Ysgol Gyfun Gwynllyw (Mwyafrif o Gystadleuthau Unigol)

13/03/20                        – Sport Relief 2020 – PLANT I WISGO DILLAD FFITRWYDD – 50c y plentyn.

19/3/20                         – Eisteddfod Dawns, Offerynnol a Cherdd Dant yr Urdd

27/3/20                         – Dyddiad Cau ar gyfer dychwelyd eitemau ar gyfer Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd

23, 24 + 25/03/20           – Nosweithiau Rhieni

27/3/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Olwen – 2:15 neuadd yr ysgol

28/3/20                            – Eisteddfod Sir yr Urdd– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  

31/3/20                         –  Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed                                     

2/04/20                         – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

3/04/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Rhiannon – 2:15 neuadd yr ysgol

3/04/20                         – Diwrnod Olaf Tymor y Gwanwyn

6/04/20 – 17/04/2020     – Gwyliau Pasg

20/04/20                        – DECHRAU TYMOR YR HAF

23/4/20                         – Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: i’w gadarnhau

28/4/20 – 5/5/20 – Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

1/5/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Pwyll – 2:15 neuadd yr ysgol

08/05/20                        – Gŵyl Banc – Dim Ysgol

25/05/20 – 29/05/20       – HANNER TYMOR YR HAF

1/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

2/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

1-5/6/20                        – Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

3/6/20                           – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Gwasanaeth Plant Blwyddyn 5 – 2:15 neuadd yr ysgol

24/6/20                         – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod o Wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                         – Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30 – Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed a chyfle I drio’r wisg ysgol

                                    Amseroedd y Noson Agored:  2:30 – 3:30 Blwyddyn 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Blwyddyn 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Blwyddyn 6

26/6/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 2:15 neuadd yr ysgol

3/7/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Culhwch – 2:15 neuadd yr ysgol

10/7/20                         – Gwasanaeth Blwyddyn 6 – 10:00 neuadd yr ysgol

17/07/20                        – Diwrnod Ola’r Tymor

20/07/20                        – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT


16/1/20                         – Hilston Park Information Evening – Year 5 and 6 parents –  4:30 pm

3/2/20                           – Mindful Mondays – Wellbeing activities for the children and an opportunity for parents to attend to help with the creative to create lanterns.

3/2/20                           – Opening of the Sensory Room and the New Year Lantern Procession – 5:15 – 6:30 procession along Brynglas Drive and it will end with warm soup and an opportunity to chat. Parents will have the opportunity to work with their children during the morning before the evening and they will use the lanterns during the parade.

7/02/20                         – Welsh Language Music Day

10-14/2/20                     – E-Safety Week

12/2/20                         – An information evening for Year 6 parents and children with Ysgol Gyfun Gwent Is Coed staff in Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Hall – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Information Workshop for Parents 3:30 – 4:30 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more.

13/2/20                         – Information Workshop for Parents 2:00 – 3:00 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more

13/2/20                         – Disco 3:30 – 4:45 School Hall

17/02/20 – 21/2/20         – HALF TERM

24/2/20 – 28/2/20           – Welsh Week – Celebrating welsh customs and traditions

25/02/20                        – Rags 2 Riches Clothes Collection – bags in school by 9 o’clock

28/2/20                         – St David’s Day – children performing for parents at 10:00 in the school hall Cuppa and a cake by the Ffrindiau- All contributions towards the school. Children may wear traditional welsh costumes / rugby tops / welsh football tops or colours of the welsh flag.

28/2/20                         – Soup and Song for the senior Citizens of Brynglas a Bryn Bevan and the school children will deliver an ICT workshop.

5/03/20                         – Celebrating World Book Day 2020 in school – children to dress as a character from a book.

5/3/20                           – Ffrindiau Story Time for the children – School Hall – AND A WELSH SKILLS PASSPORT WORK SHOP FOR THE ADULTS simple sentence structures to support their children – held at the same time – 3:30 -4:30

7/3/20                           – Urdd Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

13/3/20                         – Sport Relief 2020 – CHILDREN TO WEAR THEIR FITNESS CLOTHES – 50p per child.

19/3/20                         – Urdd Dance, Instrumental and Cerdd Dant Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

27/3/20                         – Closing date for returning items for the Art and Craft Urdd Competitions.

23, 24 + 25/3/20            – Parents Evening

27/03/20                        – Olwen Class Assembly – 2:15 in the school hall  

28/3/20                            – Urdd Regional Eisteddfod– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

31/3/20                            – Year 6 Transition Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

2/4/20                           – End of term Disco 3:30 – 4:45 School Hall

3/04/20                         – Rhiannon Class Assembly – 2:15 in the school hall  

3/04/20                         – Last Day of Spring Term

6/4/20 – 17/4/20            – Easter Holidays

20/4/20                         – START OF SUMMER TERM

23/4/20                         – An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location to be confirmed.

28/4/20 – 5/5/20 – National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

1/5/20                           – Pwyll Class Assembly – 2:15 in the school hall

8/5/20                           – Bank Holiday – No School

25/5/20 – 29/5/20          – SUMMER HALF TERM

1/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

2/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

1-5/6/20                        – Health and Fitness Week

3/6/20                             – Year 6 Transition Day – Sports Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Year 5 Class Assembly – 2:15 in the school hall

24/6/20                           – Year 6 Transition Day – Day of Lessons at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                            – Open evening for Year 5 and 6 parents and children from 5:00 – 6:30 at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Times of Open Evening:          2:30 – 3:30 Year 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Year 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Year 6

26/6/20                         – Teyrnon Class Assembly – 2:15 in the school hall

3/7/20                           – Culhwch Class Assembly – 2:15 in the school hall

10/7/20                         – Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

17/7/20                         – Last Day of Term

20/7/20                         – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

DYDDIADAU TYMOR YR HYDREF 2019 / AUTUMN TERM DATES 2019

Ysgol Gymraeg Bro TeyrnonDYDDIADAU TYMOR YR HYDREF 2019
Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd i Athrawon, Gwyliau Tymor yr Hydref a Gweithgareddau Ffrindiau

02/09/19                              – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

20/9/19                                 – Blwyddyn 5 a 6 – Ymweld â Maer y Ddinas

21/9/19                                 – Gŵyl Newydd Casnewydd – Theatr Glan yr Afon – Plant yr ysgol yn canu rhwng 2:30 – 3:00.

23/9/19                                 – Lluniau Ysgol – lluniau unigol a gyda brodyr a chwiorydd

24/09/19                              – Noson Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 5:00- 6:00 croeso i blant a theuluoedd – hen ffrindiau a ffrindiau newydd

27/9/19                                 – Bore Coffi 11:00 – 12:00yb a Phrynhawn Coffi yn yr ysgol 2:00 – 3:00yp – elw tuag at elusen Macmillan

4 – 6/10/19                           – Blwyddyn 5 – Penwythnos Llangrannog

6-25/10/19                           – Blwyddyn 4 a 5 Gwersi Nofio pob bore.

16/10/19                               – Blwyddyn 5 a 6 – gweithdy creu rhaglen radio.

14+15+16/10/19                 – Nosweithiau Rhieni (amserlen i ddilyn)

15/10/19                               – Diwrnod Shwmae Sumai – Gwisgwch liwiau coch, gwyn a gwyrdd.

15/10/19                               – Gweithdai Tenis i blant Derbyn i Flwyddyn 3

14 – 18/ 10/19                      – Wythnos Diolchgarwch – casglu tuniau bwyd o bob math a bwydydd sych e.e. reis/pasta

17/10/19                               – Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 – Theatr Glan yr Afon – Sioe Wyddoniaeth

18/10/19                               – Ymweliad Blwyddyn 6 – pm Crucial Crew

21 – 25 /10/19                      -Wythnos Amlddiwylliannol – Beth sy’n arbennig i ni a’n teulu?

22/10/19                              – Trwydded Sgiliau – Cyfarfod Derbyn Gwybodaeth Ffoneg – Cynllun Tric a Chlic –  Derbyn (4:30 – 5:30)

24/10/19                               -Disgo – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45

28/10/19 – 1/11/19            – HANNER TYMOR

4/11/19                                – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN (Training Provider only available on this date as we do try to organise traning days either side of the school holiday dates.)

7/11/19                                 –“Amser Stori” Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 3:30 – 4:30 – gweithdy sillafu Nessy –  rhieni a gwarchodwyr plant Blwyddyn 3, ac eraill ym mlwyddyn  4,5 a 6 os nad oeddent yn bresennol ar gyfer y noson llynedd.                                        

15/11/19                               – Plant mewn Angen – dewch i’r ysgol yn smotiog o’ch corryn i’ch traed! £1 tuag at y casgliad.

11-15/11/19                         – Wythnos Gwrth Fwlio

29/11/19                              – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT ( Darparwr yr hyfforddiant dim ond ar  gael ar y diwrnod hwn oherwydd rydyn ni’n ceisio trefu diwrnodau hyfforddiant naill ochr i wyliau ysgol.)

9 + 10 /12/19                       – Sioe Nadolig Derbyn, Blwydddyn 1 a 2 am 1:30 yp

10/12/19                               – Sioe Nadolig Meithrin am 10:30 yb

13/12/19                               – Ffair Nadolig Ffrindiau 5:00yh – 7:00yh

17/12/19                               – Gwasanaeth Nadolig Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 – 1:30 y.p.

18/12/19                               – Cinio Nadolig

20/12/19                               – Diwrnod Olaf y Tymor

Dyddiadau  HMS i athrawon – DIM ysgol i’r plant (6 Diwrnod yn ystod y flwyddyn academaidd) 2/9/19, 4/11/19, 29/11/19, 1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

28/4/20 – 5/5/20              – Dyddiadau Profion Cenedlaethol Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6

13,14 + 15/5/20                  – Dyddiadau Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 i Hilston Park

***Gweler y tabl isod sy’n nodi gwyliau y flwyddyn academaidd hon. Rhannwch hon gyda’ch teuluoedd i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o ddyddiadau gwyliau ysgol er mwyn gwneud yn siwr bod eich plant yn yr ysgol ar bob adeg.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau blwyddyn academaidd 2019/2020

  Tymor yn dechrau / Term starts Hanner tymor yn dechrau / Half term starts Hanner tymor yn gorffen / Half term ends Diwedd Tymor
/ Term ends
Hydref / Autumn 2/9/19 28/10/19 1/11/19 20/12/19
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       2/9/19, 4/11/19, 29/11/19,
Gwanwyn / Spring 6/1/20 17/2/20 21/2/20 3/4/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                                           –                                                                  
Haf / Summer 20/4/20 25/5/20 29/5/20 20/7/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon AUTUMN TERM DATES 2019 as well as Teacher Training Days, Holiday Dates and Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Events

02/09/19                              – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

20/9/19                                 – Year 5 and 6 – Visit the Mayor of Newport

21/9/19                                 – Gŵyl Newydd Casnewydd – Newport Festival – Riverfront Theatre – School children performing between 2:30 – 3:00

23/9/19                                 – School Photos – individual photos and with siblings

24/09/19                              – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Evening – 5:00- 6:00 children and families – familiar friends and new friends

27/09/19                               – Coffee morning 10 – 11:30 and Coffee Afternoon at the school 1:30 – 3:00 – proceeds towards Macmillan Charity

4 – 6/10/19                           – Year 5 – Llangrannog Weekend

6-25/10/19                           – Year 4 and 5 Swimming Lessons every morning

16/10/19                               – Year 5 and 6 – workshop to create a radio programme

14+15+16/10/19                 – Parents’ Evening – timetable to follow – Scholastic book fayre

15/10/19                               – Shwmae Sumai Day – Wear red, green or white clothes

15/10/19                               – Tennis workshops for Reception to Year 3

14 – 18 /10/19                     – Thanksgiving Week – collecting tinned food as well as dry food e.g. rice / pasta during the week.

17/10/19                               – Year 5 and 6 visit – Riverfront – Science Show

18/10/19                               – Year 6 visit – pm Crucial Crew

21 – 25 /10/19                     – Multi Cultural Week – What’s important to us and our family?

22/10/19                              – Skills Passport Evening – Phonics Information Evening for Reception Parents Derbyn Gwybodaeth Ffoneg –  Tric a Chlic Scheme –  4:30 – 5:30pm

24/10/19                               -Disco – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45pm

28/10/19 – 1/11/19            – HALF TERM

4/11/19                                – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

7/11/19                                 – Ffrindiau “Story Time”– 3:30 – 4:30pm –Nessy spelling workshop for Year 3 parents / guardians as well as others from Year 4,5 and 6 who weren’t present in last year’s event.

15/11/19                               – Children in Need Day – Come to school spotty from head to toe.  £1 towards the collection

11-15/11/19                         – Anti- Bullying week

29/11/19                              – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN (Training Provider only available on this date as we do try to organise training days either side of the school holiday dates.)

9+10/12/19                          – Reception, Year 1 and 2 Christmas Show at 1:30 pm

10/12/19                               – Nursery Christmas Presentation at 10:30 am

13/12/19                               – Ffrindiau Christmas Fayre 5:00 – 7:00pm

17/12/19                               – Year 3, 4, 5 a 6 Christmas Service – 1:30pm

18/12/19                               – Christmas Dinner

20/12/19                               – Last Day of Term

Dates of INSET for teachers -NO school for children (6 days in total during the academic year)2/9/19, 4/11/19, 29/11/19, 1/6/20, 2/6/20 and the 20/7/20 (May Bank Holiday –  8/5/20)

28/4/20 – 5/5/20   – Year 2,3,4,5 and 6 National Tests Dates

13,14 + 15/5/20                  – Year 5 and 6 residential visit to Hilston Park

***Refer to the table below that notes the school holiday dates for this academic year. Share this with your family members to make everyone aware of the holiday dates to ensure that your children are in school at all times.

Term Dates and Holidays 2019/2020 Academic Year

 

  Tymor yn dechrau / Term starts Hanner tymor yn dechrau / Half term starts Hanner tymor yn gorffen / Half term ends Diwedd Tymor
/ Term ends
Hydref / Autumn 2/9/19 28/10/19 1/11/19 20/12/19
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       2/9/19, 4/11/19, 29/11/19,
Gwanwyn / Spring 6/1/20 17/2/20 21/2/20 3/4/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                                           –                                                                  
Haf / Summer 20/4/20 25/5/20 29/5/20 20/7/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

Llythr Mis Medi / September Letter

Annwyl Rieni /Warchodwyr,

Croeso nôl i chi gyd. Croesawyd teuluoedd newydd i’r safle ac mae pob dim yn rhedeg yn llyfn ac erbyn hyn mae 198 o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Fe fydd Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn trefnu noson o groeso ar gyfer teuluoedd newydd a rhai sy’n hen ffrindiau erbyn hyn ar y 24/9/19 o 5:00pm tan 6:00pm. Fe fydd hyn yn gyfle i chi ddod i adnabod teuluoedd a phlant Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Newyddion Cymuned Bro Teyrnon – Hoffwn longyfarch Miss Siân Evans ar enedigaeth ei mab Tomi.

Gwisg Ysgol – Diolch i bawb am sicrhau bod eich plant yn gwisgo’r wisg swyddogol. Braf oedd gweld bod y plant yn defnyddio bagiau sach – ni chaniateir i’r plant ddefnyddio bag llaw. Rhaid sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo esgidiau du.

Clybiau Ar ôl Ysgol – Manylion isod. Ffurflenni Cofrestru wedi eu hatodi.

  Clwb Celf

(Dydd Llun)

*Clwb Perfformio – Côr / Canu / Drama
(Dydd Mercher)
** Clwb Chwaraeon
(Dydd Iau)
Clwb Garddio

(Dydd Iau)

Amser 3:15 – 4:15 3:15 – 4:15 3:15 – 4:30 – 3:15 – 4:15
Grwp Blwyddyn Blwyddyn 2 – 6 Blwyddyn 3 – 6 Blwyddyn 3 – 6 Blwyddyn 2 – 4

*Fe fydd côr yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher amser cinio.

**Fe fydd clwb pêl-rwyd ar gyfer blwyddyn 5 a 6 yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun amser cinio.

Fe fydd clwb Technoleg yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio.

Trefniadau Bore Cychwyn – 8:50 – cerddwyr i fynd drwy’r giat sengl ddu gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nol allan drwy’r ‘run giât.

Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa.

Rheini / Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.

Trefniadau Diwedd Dydd – Oedolion sy’n casglu plant o’r llinell gerdded : Oedolion sy’n casglu plant i resi i fyny wrth y ffens du ar yr ochr dde. Fe fydd hyn yn sicrhau bod digon o le i bobl sydd wedi casglu plant i gerdded lawr ar yr ochr arall. Hoffwn eich hatgoffa ni chaniateir cŵn ar y safle ar unrhyw adeg.

Os fe fydd trefniadau diwedd dydd yn newid ar gyfer eich plentyn mae’n hanfodol eich bod yn hysbysu’r swyddfa trwy e-bost neu lythyr e.e. casglu plant o’r llinell gerdded  yn hytrach na mynd ar y bws neu’n hytrach na mynychu Clwb Carco. Hyd yn oed os rydych chi wedi hysbysu gyrrwyr y bysiau / tacsi a chlybiau carco gofynnwn i chi gysylltu gyda ni hefyd yn uniongyrchol.

Gwersi Ymarfer CorffFe fydd gwersi ymarfer corff fel a nodir isod serch hynny fe fydd angen i’r plant adael eu gwisg yn yr ysgol oherwydd fe fydd sesiynau yn cael ei symud ar adegau. Plant i adael y bagiau yn yr ysgol a dod â nhw adref bob hanner tymor i’w golchi.

Dosbarth Pwyll – Derbyn – (Miss E Jones) Dydd Llun
Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 – (Miss I Bradshaw-Hughes) Dydd Gwener
Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2 – (Mrs S Oleszko / Miss R Beynon) Dydd Iau
Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 – (Mrs K Field) Dydd Llun a Dydd Mawrth
Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 – (Miss S Raymond) Dydd Llun a Dydd Mawrth
Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 / 6 – (Mrs S Harris) Dydd Iau a Dydd Gwener

Mae’n rhaid i blant wisgo dillad addas er mwyn cymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau corfforol: siorts du, crys t coch (gyda logo’r ysgol  neu un plaen), dim gemwaith (gan gynnwys clustdlysau) ac mae’n rhaid i wallt hir gael ei glymu ’nôl. Dylid cadw’r dillad wedi eu labeli mewn bag sydd ag enw’r plentyn arno ar fachyn y disgybl ac fe fydd y bagiau yn cael eu dychwelyd bob hanner tymor.

Dosbarth Pryderi –  Fe fydd cyfnod corfforol Dosbarth Pryderi yn y neuadd ar fore Iau. Nid oes angen iddynt ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol.

Poteli Dŵr
Mae’n bwysig cofio mai DŴR yn unig ddylai fod yn y poteli nid “squash” neu sudd.

Dillad Awyr Agored – Plant Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Anfonwch esgidiau glaw ar gyfer eich plentyn os gwelwch yn dda.  Gall y rhain gael eu cadw ar y llawr o dan eu pegiau.  A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn y tu mewn i bob eitem o ddillad ac esgidiau glaw.

Absenoldeb o’r Ysgol
Os nad yw eich plentyn yn gallu mynychu’r ysgol oherwydd salwch neu unrhyw reswm arall, ffoniwch yr ysgol i’n hysbysu a danfon llythyr / e-bost o eglurhâd pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol.

Gwobrwyo
Fe fyddwn yn dosbarthu nifer o dystysgrifau gwahanol i’r plant e.e. tystysgrif siarad Cymraeg, tystysgrif am gofio rheolau’r ysgol, tystysgrif dysgwr da pan fyddant wedi ennill 10 seren ar y siart dysgu i ddysgu, bandiau meddylfryd o dwf, tystysgrif seren yr wythnos i un unigolyn am ymdrech ar ddiwedd yr wythnos. Fe fydd y plant hefyd yn derbyn sticer 5 allan 5 os maent wedi bod yn yr ysgol am yr wythnos gyfan – cadwch lygad amdanynt!

Prosiectau Dosbarth
Fe fyddwn yn eich hysbysu am brosiectau’r dosbarth ar ardal Google Classroom y dosbarth. Fe fyddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am sgiliau fydd eich plant yn datblygu fesul wythnos yn yr un ardal.

Prydlondeb
Sicrhewch fod eich plentyn yn yr ysgol erbyn 8:55 – dydy cyrraedd am 9 ddim yn dderbyniol maent fod yn y dosbarth am 9 o’r gloch yn barod i fwynhau diwrnod o ddysgu gyda’i ffrindiau.

Yr eiddoch yn gywir,
Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth)

 

Dear Parents / Guardians,

Welcome back to you all. New families were welcomed on site and everything is going smoothly and we now have a total of 198 children attending Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Parents and Teachers Association) will be organising a welcome evening for new and existing parents on the 24/9/19 from 5:00pm til 6:00pm. This will be an opportunity for you to get to know families and children of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Bro Teyrnon’s Community News Congratulations to Miss Siân Evans on the birth of her son Tomi

School Uniform – Thanks to everyone for ensuring that your children wear the official school uniform. It was lovely to see all the children using rucksacks – we do not allow the use of handbags. Please ensure all children wear black shoes / boots.

After School Clubs – Details below. Registration Forms attached.

  Art Club

(Monday)

*Performing Club – Choir / Singing / Drama
(Wednesday)
**Sports Club

(Thursday)

Gardening Club

(Thursday)

Time 3:15 – 4:15 3:15 – 4:15 3:15 – 4:30 – 3:15 – 4:15
Year Group Year 2 – 6 Year 3 – 6 Year 3 – 6 Year 2 – 4

*Choir will also take place on Wednesday lunchtime.

** Netball club for Year 5 and 6 children will be held on Monday during lunchtime.

Technology Club will take place during lunchtime

Morning Arrangements8:50 – children who walk to school to enter via the single black gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the same gate.

Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance.

Nursery Parents / Guardians to escort their children to the Nursery Yard.

End of Day ArrangementsAdults collecting children from the walking line: Adults who are collecting children to line up beside the black fence on the right. This will ensure that people who have collected children have enough space to walk down on the other side. I would like to remind you that no dogs are allowed on site at any time.

If end of day arrangements change for your child it is important that you inform the office first thing in the morning via e-mail or letter e.g. collecting a child from the walking line rather than travelling on the bus or rather than going to the After School Club. Even if you have notified the drivers of the buses/taxis and the after school clubs we also wish to notified first hand.

Physical Education LessonsThe Physical Education lessons are as noted below however the children will need to leave their kit in school as sometimes the sessions have to be moved. Children to leave their bags in school and bring them home every half term to be washed.

Pwyll Class – Reception  – (Miss E Jones) Monday
Rhiannon Class – Year 1 – ((Miss I Bradshaw-Hughes) Friday
Teyrnon Class– Year 2  – (Mrs S Oleszko  / Miss R Beynon) Thursday
Culhwch Class  – Year 3 – (Mrs K Field) Monday and Tuesday
Olwen Class – Year 4  – (Miss S Raymond) Monday and Tuesday
Branwen Class – Year 5 / 6 – (Mrs S Harris) Thursday and Friday

Children must wear appropriate clothing in order to participate safely in all physical activities: black shorts, red t-shirt (with school logo or plain), no jewellery (including earrings) and long hair should be tied back. Labelled PE kit in a Labelled PE Kit should be kept on the child’s peg and will returned every half term.

Pryderi Class – Pryderi class’ physical session in the hall will be on a Thursday morning. They do not need to bring a PE Kit.

Water Bottles
It’s important to remember that it is only WATER that the children should have in their water bottles not squash or juice.

Outdoor Clothing – Children in Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Please send in wellingtons for your child.  These can be kept on the floor beneath their peg.  Could you please ensure your child’s name is inside every item of clothing as well as the wellingtons.                                                                                                                         

Absence From School
If your child is unable to attend school due to illness or any other reason please phone the school  in the morning to inform us and send a letter / e-mail  of explanation when they return to school.

Prize Giving
We will be distributing various certificates to the children e.g. certificate for speaking welsh, certificate for remembering the school rules, certificate for being a good learner when they have 10 stars on the class chart, growth mindset bands, star of the day certificate awarded to one child at the end of the week. Children will receive 5 out of 5 stickers to celebrate they’ve been in school for the whole week. Keep an eye out for them!

Class Projects
We will notify you about the class projects on the class’ Google Classroom area. We will also notify you about what skills the children are developing each week in the same area.

Punctuality
Ensure your child is in school by 8:55 – arriving at 9 o’clock is not acceptable as the children need to be in their classes by 9 o’clock, ready to enjoy a day of learning with their friends.

Yours Sincerely
Mrs Lona Jones-Campbell (Head Teacher)

Trefniadau Medi 2019 / September 2019 Arrangements

Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Nodyn i ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth parhaus y flwyddyn hon. Blwyddyn arall yn llawn cyffro a nifer o ddigwyddiadau bythgofiadwy. Diolch i bob un aelod o staff am eu ymroddiad ar hyd y flwyddyn.

Trefniadau ar gyfer Medi 2019
Tymor Newydd – Fe fydd plant Blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 a 6 yn dychwelyd i’r ysgol ar y 3ydd o Fedi. Fe fydd Hyfforddiant Mewn Swydd yn cael ei gynnal ar y 2il o Fedi. Plant Meithrin a Derbyn yn dilyn trefnidau’r Rhaglen Anwytho.
Fe fydd trefniadau’r dosbarthiadau fel a ganlyn (gweler y taflenni atodol sy’n cynnwys lluniau o’r staff).

Dosbarth Pryderi – Meithrin Mrs Clair Mogford
Dosbarth Pwyll – Derbyn Miss Esyllt Jones
Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 Miss Isabel Bradshaw Hughes (Tymor yr Hydref tan fod Mr Edwards yn dychwelyd ym Mis Rhagfyr)
Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2 Mrs Oleszko (Dydd Llun i Ddydd Mercher)
Miss Rhian Beynon (Dydd Iau a Dydd Gwener)
Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 Mrs Kirsten Field
Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 Miss Sioned Raymond (Medi tan fod Miss Evans yn dychwelyd)
Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 a 6 Mrs Suzanne Harris

Trefniadau’r Bore
Hysbysir y rhieni na ddylai eu plant gyrraedd yr ysgol cyn 8:50am. O 8:50 cerddwyr i fynd drwy’r giat werdd gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nôl allan drwy’r giat werdd. Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa. Rheini/Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.
Os ydych yn dod a’ch plant i’r ysgol ni ddylid eu gadael heb ofalaeth hyd nes bod aelod o staff wrth y brif fynedfa.
Ni chaniateir i rieni/gwarchodwyr barcio yn y maes parcio sydd o flaen y brif fyneddfa, croeso i chi ddefnyddio’r maes parcio mawr sydd ar gornel y cae. Mae’r trefniadau yma yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar bob adeg.
Hwyluso Traffig ar ffordd Brynglas Drive
Gofynnwn yn garedig am gydweithrediad pawb pan fyddwch yn dod a’ch plant i’r ysgol neu’n ymweld â’r safle mewn car. Pan fyddwch yn gyrru i safle’r Ysgol ar ôl ymadael a’r cylchdro, trowch i’r chwith i fynd ar Brynglas Drive. Fe fydd hyn yn eich tywys ar hyd y ffordd tuag at flaen yr Ysgol. Fe fyddwn yn gwerthfawrogi pe bai pawb yn teithio mewn dull clocwedd ar Brynglas Drive. Fe fydd trafnidiaeth ysgol yn dilyn yr un canllawiau.

Clwb Brecwast – Fe fydd y clwb brecwast yn cychwyn ar y 3ydd o Fedi i bawb sy’n dod i’r ysgol mewn car neu’n cerdded.

Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – Ysgol ar gau i ddisgyblion – 6 diwrnod y flwyddyn academaidd:
• Dydd Llun y 2il o Fedi 2019
• Dydd Gwener y 4ydd o Dachwedd 2019
• Dydd Llun yr 20fed o Orffennaf 2020

Manylion pellach i ddilyn am 3 diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd arall.

Ffrindiau – Llongyfarchiadau i’r Ffrindiau am drefnu Ffair Haf lwyddianus a braf oedd gweld cynifer o’r gymuned yn dod at ei gilydd – codwyd swm sylweddol i gronfa’r Ffrindiau. Diolch i chi gyda am eich cefnogaeth.

Gŵyl Newydd Casnewydd – Cynhelir Gŵyl Newydd Casnewydd ar y 21ain o Fedi – Plant yr ysgol wedi cael gwahoddiad i berfformio. Cadwch y dyddiad yn rhydd.

Dyledion – Os oes ganddoch chi ddyledion ar Parent Pay allwch chi sicrhau eich bod yn eu talu erbyn Dydd Gwener. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Mwynhewch y gwyliau a diolch am eich holl gefnogaeth eto eleni.
Diolch am eich cydweithrediad,
Mrs Lona Jones-Campbell

Dear Parents/Guardians,

Thank you all for your continued support this year. It has been a year full of excitment with many memorable occassions. Thanks to every member of staff for their dedication throughout the year.
Arrangements for September 2019

New Term –Year 1, 2, 3, 4, 5 and 6 children return to school on the 3rd of September. There will be INSET training days on the 2nd of September. Nursery and Reception children to follow the induction programme dates.

Class arrangements as follow (refer to attached sheet with photo of school staff)
Pryderi Class – Nursery Mrs Clair Mogford
Pwyll Class – Reception Miss Esyllt Jones
Rhiannon Class – Year 1 Miss Isabel Bradshaw Hughes (Autumn Term until Mr Edwards returns in December)
Teyrnon Class – Year 2 Mrs Oleszko (Monday to Wednesday)
Miss Rhian Beynon (Thursday to Friday)
Culhwch Class – Year 3 Mrs Kirsten Field
Olwen Class – Year 4 Miss Sioned Raymond (September until Miss Evans returns)
Branwen Class – Year 5 and 6 Mrs Suzanne Harris

Morning Arrangements
Parents are advised that their children should arrive no earlier than 8:50am. From 8:50 children who walk to school to enter via the green gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the green pedestrian gate. Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance.

If you accompany your children to school, please do not leave them unsupervised until a member of the school staff arrives on supervision duty at 8.50.

Parents and Guardians are not permitted to park in the school car park in front of the main entrance but your welcome to use the large car park on the corner of the field. These arrangements are essential to ensure the safety of our pupils at all times.

Ease Traffic arrangements on Brynglas Drive
We ask kindly for everyone’s co-operation when you bring your children to the school or visit the site via car. When driving to the school site after you leave the roundabout, turn left at the t-junction to go onto Brynglas Drive. This will take you in on a circular route to the front of the school. We would appreciate everyone to use Brynglas Drive in a clockwise direction. All school transport will also be following these arrangements.

Breakfast Club – The breakfast club will start on the 3rd of September for all children who come to school in a car or walk.

Teacher Training Days –School will be closed for pupils 6 days per academic year:
• Monday 2nd September 2019
• Monday 4th November 2019
• Monday 20th July 2020
Further details to follow for the 3 remaining INSET day.

Ffrindiau – Congratulations to the Ffrindiau for organising a very successful Summer Fayre and it was a joy to see so many of our community in attendance – a substantial amopunt was raised for the Ffrindiau funds. Thanks for your support.

Newport New Festival – The Newport New festival is being held on the 21st of September – School children have been invited to perform. Keep the date free.

Arrears – If you have arrears on Parent Pay they need to be paid by Friday. Thank you for your co-operation.
Enjoy the holidays and thank you for all your support again this year.

Thank you for your co-operation
Mrs Lona Jones-Campbell