Llythr Mis Medi / September Letter

Annwyl Rieni /Warchodwyr,

Croeso nôl i chi gyd. Croesawyd teuluoedd newydd i’r safle ac mae pob dim yn rhedeg yn llyfn ac erbyn hyn mae 198 o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Fe fydd Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon yn trefnu noson o groeso ar gyfer teuluoedd newydd a rhai sy’n hen ffrindiau erbyn hyn ar y 24/9/19 o 5:00pm tan 6:00pm. Fe fydd hyn yn gyfle i chi ddod i adnabod teuluoedd a phlant Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Newyddion Cymuned Bro Teyrnon – Hoffwn longyfarch Miss Siân Evans ar enedigaeth ei mab Tomi.

Gwisg Ysgol – Diolch i bawb am sicrhau bod eich plant yn gwisgo’r wisg swyddogol. Braf oedd gweld bod y plant yn defnyddio bagiau sach – ni chaniateir i’r plant ddefnyddio bag llaw. Rhaid sicrhau bod pob plentyn yn gwisgo esgidiau du.

Clybiau Ar ôl Ysgol – Manylion isod. Ffurflenni Cofrestru wedi eu hatodi.

  Clwb Celf

(Dydd Llun)

*Clwb Perfformio – Côr / Canu / Drama
(Dydd Mercher)
** Clwb Chwaraeon
(Dydd Iau)
Clwb Garddio

(Dydd Iau)

Amser 3:15 – 4:15 3:15 – 4:15 3:15 – 4:30 – 3:15 – 4:15
Grwp Blwyddyn Blwyddyn 2 – 6 Blwyddyn 3 – 6 Blwyddyn 3 – 6 Blwyddyn 2 – 4

*Fe fydd côr yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher amser cinio.

**Fe fydd clwb pêl-rwyd ar gyfer blwyddyn 5 a 6 yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun amser cinio.

Fe fydd clwb Technoleg yn cael ei gynnal yn ystod amser cinio.

Trefniadau Bore Cychwyn – 8:50 – cerddwyr i fynd drwy’r giat sengl ddu gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nol allan drwy’r ‘run giât.

Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa.

Rheini / Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.

Trefniadau Diwedd Dydd – Oedolion sy’n casglu plant o’r llinell gerdded : Oedolion sy’n casglu plant i resi i fyny wrth y ffens du ar yr ochr dde. Fe fydd hyn yn sicrhau bod digon o le i bobl sydd wedi casglu plant i gerdded lawr ar yr ochr arall. Hoffwn eich hatgoffa ni chaniateir cŵn ar y safle ar unrhyw adeg.

Os fe fydd trefniadau diwedd dydd yn newid ar gyfer eich plentyn mae’n hanfodol eich bod yn hysbysu’r swyddfa trwy e-bost neu lythyr e.e. casglu plant o’r llinell gerdded  yn hytrach na mynd ar y bws neu’n hytrach na mynychu Clwb Carco. Hyd yn oed os rydych chi wedi hysbysu gyrrwyr y bysiau / tacsi a chlybiau carco gofynnwn i chi gysylltu gyda ni hefyd yn uniongyrchol.

Gwersi Ymarfer CorffFe fydd gwersi ymarfer corff fel a nodir isod serch hynny fe fydd angen i’r plant adael eu gwisg yn yr ysgol oherwydd fe fydd sesiynau yn cael ei symud ar adegau. Plant i adael y bagiau yn yr ysgol a dod â nhw adref bob hanner tymor i’w golchi.

Dosbarth Pwyll – Derbyn – (Miss E Jones) Dydd Llun
Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 – (Miss I Bradshaw-Hughes) Dydd Gwener
Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2 – (Mrs S Oleszko / Miss R Beynon) Dydd Iau
Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 – (Mrs K Field) Dydd Llun a Dydd Mawrth
Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 – (Miss S Raymond) Dydd Llun a Dydd Mawrth
Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 / 6 – (Mrs S Harris) Dydd Iau a Dydd Gwener

Mae’n rhaid i blant wisgo dillad addas er mwyn cymryd rhan yn ddiogel yn yr holl weithgareddau corfforol: siorts du, crys t coch (gyda logo’r ysgol  neu un plaen), dim gemwaith (gan gynnwys clustdlysau) ac mae’n rhaid i wallt hir gael ei glymu ’nôl. Dylid cadw’r dillad wedi eu labeli mewn bag sydd ag enw’r plentyn arno ar fachyn y disgybl ac fe fydd y bagiau yn cael eu dychwelyd bob hanner tymor.

Dosbarth Pryderi –  Fe fydd cyfnod corfforol Dosbarth Pryderi yn y neuadd ar fore Iau. Nid oes angen iddynt ddod a dillad ymarfer corff i’r ysgol.

Poteli Dŵr
Mae’n bwysig cofio mai DŴR yn unig ddylai fod yn y poteli nid “squash” neu sudd.

Dillad Awyr Agored – Plant Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Anfonwch esgidiau glaw ar gyfer eich plentyn os gwelwch yn dda.  Gall y rhain gael eu cadw ar y llawr o dan eu pegiau.  A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn y tu mewn i bob eitem o ddillad ac esgidiau glaw.

Absenoldeb o’r Ysgol
Os nad yw eich plentyn yn gallu mynychu’r ysgol oherwydd salwch neu unrhyw reswm arall, ffoniwch yr ysgol i’n hysbysu a danfon llythyr / e-bost o eglurhâd pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol.

Gwobrwyo
Fe fyddwn yn dosbarthu nifer o dystysgrifau gwahanol i’r plant e.e. tystysgrif siarad Cymraeg, tystysgrif am gofio rheolau’r ysgol, tystysgrif dysgwr da pan fyddant wedi ennill 10 seren ar y siart dysgu i ddysgu, bandiau meddylfryd o dwf, tystysgrif seren yr wythnos i un unigolyn am ymdrech ar ddiwedd yr wythnos. Fe fydd y plant hefyd yn derbyn sticer 5 allan 5 os maent wedi bod yn yr ysgol am yr wythnos gyfan – cadwch lygad amdanynt!

Prosiectau Dosbarth
Fe fyddwn yn eich hysbysu am brosiectau’r dosbarth ar ardal Google Classroom y dosbarth. Fe fyddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth am sgiliau fydd eich plant yn datblygu fesul wythnos yn yr un ardal.

Prydlondeb
Sicrhewch fod eich plentyn yn yr ysgol erbyn 8:55 – dydy cyrraedd am 9 ddim yn dderbyniol maent fod yn y dosbarth am 9 o’r gloch yn barod i fwynhau diwrnod o ddysgu gyda’i ffrindiau.

Yr eiddoch yn gywir,
Mrs Lona Jones-Campbell (Pennaeth)

 

Dear Parents / Guardians,

Welcome back to you all. New families were welcomed on site and everything is going smoothly and we now have a total of 198 children attending Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Parents and Teachers Association) will be organising a welcome evening for new and existing parents on the 24/9/19 from 5:00pm til 6:00pm. This will be an opportunity for you to get to know families and children of Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon.

Bro Teyrnon’s Community News Congratulations to Miss Siân Evans on the birth of her son Tomi

School Uniform – Thanks to everyone for ensuring that your children wear the official school uniform. It was lovely to see all the children using rucksacks – we do not allow the use of handbags. Please ensure all children wear black shoes / boots.

After School Clubs – Details below. Registration Forms attached.

  Art Club

(Monday)

*Performing Club – Choir / Singing / Drama
(Wednesday)
**Sports Club

(Thursday)

Gardening Club

(Thursday)

Time 3:15 – 4:15 3:15 – 4:15 3:15 – 4:30 – 3:15 – 4:15
Year Group Year 2 – 6 Year 3 – 6 Year 3 – 6 Year 2 – 4

*Choir will also take place on Wednesday lunchtime.

** Netball club for Year 5 and 6 children will be held on Monday during lunchtime.

Technology Club will take place during lunchtime

Morning Arrangements8:50 – children who walk to school to enter via the single black gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the same gate.

Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance.

Nursery Parents / Guardians to escort their children to the Nursery Yard.

End of Day ArrangementsAdults collecting children from the walking line: Adults who are collecting children to line up beside the black fence on the right. This will ensure that people who have collected children have enough space to walk down on the other side. I would like to remind you that no dogs are allowed on site at any time.

If end of day arrangements change for your child it is important that you inform the office first thing in the morning via e-mail or letter e.g. collecting a child from the walking line rather than travelling on the bus or rather than going to the After School Club. Even if you have notified the drivers of the buses/taxis and the after school clubs we also wish to notified first hand.

Physical Education LessonsThe Physical Education lessons are as noted below however the children will need to leave their kit in school as sometimes the sessions have to be moved. Children to leave their bags in school and bring them home every half term to be washed.

Pwyll Class – Reception  – (Miss E Jones) Monday
Rhiannon Class – Year 1 – ((Miss I Bradshaw-Hughes) Friday
Teyrnon Class– Year 2  – (Mrs S Oleszko  / Miss R Beynon) Thursday
Culhwch Class  – Year 3 – (Mrs K Field) Monday and Tuesday
Olwen Class – Year 4  – (Miss S Raymond) Monday and Tuesday
Branwen Class – Year 5 / 6 – (Mrs S Harris) Thursday and Friday

Children must wear appropriate clothing in order to participate safely in all physical activities: black shorts, red t-shirt (with school logo or plain), no jewellery (including earrings) and long hair should be tied back. Labelled PE kit in a Labelled PE Kit should be kept on the child’s peg and will returned every half term.

Pryderi Class – Pryderi class’ physical session in the hall will be on a Thursday morning. They do not need to bring a PE Kit.

Water Bottles
It’s important to remember that it is only WATER that the children should have in their water bottles not squash or juice.

Outdoor Clothing – Children in Dosbarth Pryderi, Pwyll a Rhiannon
Please send in wellingtons for your child.  These can be kept on the floor beneath their peg.  Could you please ensure your child’s name is inside every item of clothing as well as the wellingtons.                                                                                                                         

Absence From School
If your child is unable to attend school due to illness or any other reason please phone the school  in the morning to inform us and send a letter / e-mail  of explanation when they return to school.

Prize Giving
We will be distributing various certificates to the children e.g. certificate for speaking welsh, certificate for remembering the school rules, certificate for being a good learner when they have 10 stars on the class chart, growth mindset bands, star of the day certificate awarded to one child at the end of the week. Children will receive 5 out of 5 stickers to celebrate they’ve been in school for the whole week. Keep an eye out for them!

Class Projects
We will notify you about the class projects on the class’ Google Classroom area. We will also notify you about what skills the children are developing each week in the same area.

Punctuality
Ensure your child is in school by 8:55 – arriving at 9 o’clock is not acceptable as the children need to be in their classes by 9 o’clock, ready to enjoy a day of learning with their friends.

Yours Sincerely
Mrs Lona Jones-Campbell (Head Teacher)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *