Estyniad i weithwyr allweddol/Extension to key worker categories

Mae ceisiadau am ofal plant bellach wedi cael eu hymestyn i ddau grŵp arall o weithwyr allweddol.  Mae’r ystod lawn o grwpiau gweithwyr allweddol cymwys isod:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol (staff sy’n hanfodol ar gyfer ymateb COVID-19)
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Cyfleusterau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Bydd y ffenestr ymgeisio gyfredol hon yn cau am 10am ar fore Llun.

Applications for childcare have now been extended to two further key worker groups.  The full range of eligible key worker groups are:

 • Health and Social Care
 • Education and Childcare
 • Public Safety and National Security
 • Local and National Government (staff essential for the COVID-19 response)
 • Food and other necessary goods
 • Utilities, communication and financial services

This current application window will close at 10am on Monday morning.  For more information on how to apply visit http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *