DYDDIADAU TYMOR YR HYDREF 2019 / AUTUMN TERM DATES 2019

Ysgol Gymraeg Bro TeyrnonDYDDIADAU TYMOR YR HYDREF 2019
Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd i Athrawon, Gwyliau Tymor yr Hydref a Gweithgareddau Ffrindiau

02/09/19                              – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

20/9/19                                 – Blwyddyn 5 a 6 – Ymweld â Maer y Ddinas

21/9/19                                 – Gŵyl Newydd Casnewydd – Theatr Glan yr Afon – Plant yr ysgol yn canu rhwng 2:30 – 3:00.

23/9/19                                 – Lluniau Ysgol – lluniau unigol a gyda brodyr a chwiorydd

24/09/19                              – Noson Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 5:00- 6:00 croeso i blant a theuluoedd – hen ffrindiau a ffrindiau newydd

27/9/19                                 – Bore Coffi 11:00 – 12:00yb a Phrynhawn Coffi yn yr ysgol 2:00 – 3:00yp – elw tuag at elusen Macmillan

4 – 6/10/19                           – Blwyddyn 5 – Penwythnos Llangrannog

6-25/10/19                           – Blwyddyn 4 a 5 Gwersi Nofio pob bore.

16/10/19                               – Blwyddyn 5 a 6 – gweithdy creu rhaglen radio.

14+15+16/10/19                 – Nosweithiau Rhieni (amserlen i ddilyn)

15/10/19                               – Diwrnod Shwmae Sumai – Gwisgwch liwiau coch, gwyn a gwyrdd.

15/10/19                               – Gweithdai Tenis i blant Derbyn i Flwyddyn 3

14 – 18/ 10/19                      – Wythnos Diolchgarwch – casglu tuniau bwyd o bob math a bwydydd sych e.e. reis/pasta

17/10/19                               – Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 – Theatr Glan yr Afon – Sioe Wyddoniaeth

18/10/19                               – Ymweliad Blwyddyn 6 – pm Crucial Crew

21 – 25 /10/19                      -Wythnos Amlddiwylliannol – Beth sy’n arbennig i ni a’n teulu?

22/10/19                              – Trwydded Sgiliau – Cyfarfod Derbyn Gwybodaeth Ffoneg – Cynllun Tric a Chlic –  Derbyn (4:30 – 5:30)

24/10/19                               -Disgo – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45

28/10/19 – 1/11/19            – HANNER TYMOR

4/11/19                                – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN (Training Provider only available on this date as we do try to organise traning days either side of the school holiday dates.)

7/11/19                                 –“Amser Stori” Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon – 3:30 – 4:30 – gweithdy sillafu Nessy –  rhieni a gwarchodwyr plant Blwyddyn 3, ac eraill ym mlwyddyn  4,5 a 6 os nad oeddent yn bresennol ar gyfer y noson llynedd.                                        

15/11/19                               – Plant mewn Angen – dewch i’r ysgol yn smotiog o’ch corryn i’ch traed! £1 tuag at y casgliad.

11-15/11/19                         – Wythnos Gwrth Fwlio

29/11/19                              – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT ( Darparwr yr hyfforddiant dim ond ar  gael ar y diwrnod hwn oherwydd rydyn ni’n ceisio trefu diwrnodau hyfforddiant naill ochr i wyliau ysgol.)

9 + 10 /12/19                       – Sioe Nadolig Derbyn, Blwydddyn 1 a 2 am 1:30 yp

10/12/19                               – Sioe Nadolig Meithrin am 10:30 yb

13/12/19                               – Ffair Nadolig Ffrindiau 5:00yh – 7:00yh

17/12/19                               – Gwasanaeth Nadolig Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 – 1:30 y.p.

18/12/19                               – Cinio Nadolig

20/12/19                               – Diwrnod Olaf y Tymor

Dyddiadau  HMS i athrawon – DIM ysgol i’r plant (6 Diwrnod yn ystod y flwyddyn academaidd) 2/9/19, 4/11/19, 29/11/19, 1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

28/4/20 – 5/5/20              – Dyddiadau Profion Cenedlaethol Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6

13,14 + 15/5/20                  – Dyddiadau Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 i Hilston Park

***Gweler y tabl isod sy’n nodi gwyliau y flwyddyn academaidd hon. Rhannwch hon gyda’ch teuluoedd i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o ddyddiadau gwyliau ysgol er mwyn gwneud yn siwr bod eich plant yn yr ysgol ar bob adeg.

Dyddiadau tymhorau a gwyliau blwyddyn academaidd 2019/2020

  Tymor yn dechrau / Term starts Hanner tymor yn dechrau / Half term starts Hanner tymor yn gorffen / Half term ends Diwedd Tymor
/ Term ends
Hydref / Autumn 2/9/19 28/10/19 1/11/19 20/12/19
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       2/9/19, 4/11/19, 29/11/19,
Gwanwyn / Spring 6/1/20 17/2/20 21/2/20 3/4/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                                           –                                                                  
Haf / Summer 20/4/20 25/5/20 29/5/20 20/7/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon AUTUMN TERM DATES 2019 as well as Teacher Training Days, Holiday Dates and Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Events

02/09/19                              – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

20/9/19                                 – Year 5 and 6 – Visit the Mayor of Newport

21/9/19                                 – Gŵyl Newydd Casnewydd – Newport Festival – Riverfront Theatre – School children performing between 2:30 – 3:00

23/9/19                                 – School Photos – individual photos and with siblings

24/09/19                              – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Evening – 5:00- 6:00 children and families – familiar friends and new friends

27/09/19                               – Coffee morning 10 – 11:30 and Coffee Afternoon at the school 1:30 – 3:00 – proceeds towards Macmillan Charity

4 – 6/10/19                           – Year 5 – Llangrannog Weekend

6-25/10/19                           – Year 4 and 5 Swimming Lessons every morning

16/10/19                               – Year 5 and 6 – workshop to create a radio programme

14+15+16/10/19                 – Parents’ Evening – timetable to follow – Scholastic book fayre

15/10/19                               – Shwmae Sumai Day – Wear red, green or white clothes

15/10/19                               – Tennis workshops for Reception to Year 3

14 – 18 /10/19                     – Thanksgiving Week – collecting tinned food as well as dry food e.g. rice / pasta during the week.

17/10/19                               – Year 5 and 6 visit – Riverfront – Science Show

18/10/19                               – Year 6 visit – pm Crucial Crew

21 – 25 /10/19                     – Multi Cultural Week – What’s important to us and our family?

22/10/19                              – Skills Passport Evening – Phonics Information Evening for Reception Parents Derbyn Gwybodaeth Ffoneg –  Tric a Chlic Scheme –  4:30 – 5:30pm

24/10/19                               -Disco – Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon- 3:30- 4:45pm

28/10/19 – 1/11/19            – HALF TERM

4/11/19                                – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

7/11/19                                 – Ffrindiau “Story Time”– 3:30 – 4:30pm –Nessy spelling workshop for Year 3 parents / guardians as well as others from Year 4,5 and 6 who weren’t present in last year’s event.

15/11/19                               – Children in Need Day – Come to school spotty from head to toe.  £1 towards the collection

11-15/11/19                         – Anti- Bullying week

29/11/19                              – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN (Training Provider only available on this date as we do try to organise training days either side of the school holiday dates.)

9+10/12/19                          – Reception, Year 1 and 2 Christmas Show at 1:30 pm

10/12/19                               – Nursery Christmas Presentation at 10:30 am

13/12/19                               – Ffrindiau Christmas Fayre 5:00 – 7:00pm

17/12/19                               – Year 3, 4, 5 a 6 Christmas Service – 1:30pm

18/12/19                               – Christmas Dinner

20/12/19                               – Last Day of Term

Dates of INSET for teachers -NO school for children (6 days in total during the academic year)2/9/19, 4/11/19, 29/11/19, 1/6/20, 2/6/20 and the 20/7/20 (May Bank Holiday –  8/5/20)

28/4/20 – 5/5/20   – Year 2,3,4,5 and 6 National Tests Dates

13,14 + 15/5/20                  – Year 5 and 6 residential visit to Hilston Park

***Refer to the table below that notes the school holiday dates for this academic year. Share this with your family members to make everyone aware of the holiday dates to ensure that your children are in school at all times.

Term Dates and Holidays 2019/2020 Academic Year

 

  Tymor yn dechrau / Term starts Hanner tymor yn dechrau / Half term starts Hanner tymor yn gorffen / Half term ends Diwedd Tymor
/ Term ends
Hydref / Autumn 2/9/19 28/10/19 1/11/19 20/12/19
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       2/9/19, 4/11/19, 29/11/19,
Gwanwyn / Spring 6/1/20 17/2/20 21/2/20 3/4/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                                           –                                                                  
Haf / Summer 20/4/20 25/5/20 29/5/20 20/7/20
Diwrnodau HMS – DIM ysgol i’r plant –                                                                                     Teacher Training Days – NO school for children                                                                       1/6/20, 2/6/20 a’r 20/7/20 (Gŵyl Banc mis Mai 8/5/20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *