DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2020/SPRING TERM DATES GWANWYN 2020

16/1/20                         – Noson Wybodaeth Hilston Park – Rhieni Blwyddyn 5 a 6 –  4:30 yh

3/2/20                           – Llun Lles a Llawenydd – Gweithgareddau Lles ar gyfer y plant a chyfle i rieni ddod i’n helpu yn y gweithdai creadigol i greu lluserni.

3/2/20                           – Agoriad ein Hystafell Synhwyrau a Gorymdaith Lluserni’r Flwyddyn Newydd  – 5:15 – 6:30 Gorymdaith o amgylch Rhodfa Brynglas a gorffen gyda chawl cynnes ar ddiwedd y noson a chyfle i sgwrsio. Fe fydd cyfle i rieni i ddod i weithio gyda’i plant yn yr ysgol yn ystod y bore cyn y noson i greu lluserni ac yna fe fyddwn yn eu defnyddio ar yr orymdaith.

7/02/20                         – “Dydd Miwsig Cymru”

10-14/2/20                     – Wythnos E-ddiogelwch

12/2/20                         – Noson wybodaeth ar gyfer rheini a phlant Blwyddyn 6 gyda staff Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ar safle Ysgol Gyfun Gwent Is Coed – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 3:30 – 4:30 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 2:00 – 3:00 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/02/20                        – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

17/02/20 – 21/2/20        – HANNER TYMOR

24/2/20 – 28/2/20           – Wythnos Cymraeg Cŵl – dathlu ein cymreictod a’n traddodiadau

25/2/20                         – Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch

28/2/20                         – Dydd Gŵyl Dewi Sant – plant yn perfformio am 10:00 i’r rhieni yn yr ysgol –            Paned a chacen gan y Ffrindiau- Cyfraniad tuag at yr ysgol Plant i wisgo gwisg traddodiadol Gymreig / dillad rygbi Cymru / dillad tim peldroed Cymru neu lliwiau baner Cymru.  

28/2/20                         – Cawl a Chân ar gyfer henoed yr ardal a phlant yn cynnal gweithdy T.G.Ch ar ei cyfer.

5/03/20                         – Dathlu Diwrnod y Llyfr 2020 yn yr ysgol – plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

5/03/20                         – Amser Stori Ffrindiau ar gyfer y plant – Neuadd yr Ysgol – A CHYNHELIR GWEITHDAI PASBORT SGILIAU SIARAD CYMRAEG ar gyfer yr oedolion – cynnal ‘run pryd – 3:30-4:30

7/3/20                           – Eisteddfod Gylch yr Urdd– Ysgol Gyfun Gwynllyw (Mwyafrif o Gystadleuthau Unigol)

13/03/20                        – Sport Relief 2020 – PLANT I WISGO DILLAD FFITRWYDD – 50c y plentyn.

19/3/20                         – Eisteddfod Dawns, Offerynnol a Cherdd Dant yr Urdd

27/3/20                         – Dyddiad Cau ar gyfer dychwelyd eitemau ar gyfer Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd

23, 24 + 25/03/20           – Nosweithiau Rhieni

27/3/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Olwen – 2:15 neuadd yr ysgol

28/3/20                            – Eisteddfod Sir yr Urdd– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  

31/3/20                         –  Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed                                     

2/04/20                         – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

3/04/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Rhiannon – 2:15 neuadd yr ysgol

3/04/20                         – Diwrnod Olaf Tymor y Gwanwyn

6/04/20 – 17/04/2020     – Gwyliau Pasg

20/04/20                        – DECHRAU TYMOR YR HAF

23/4/20                         – Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: i’w gadarnhau

28/4/20 – 5/5/20 – Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

1/5/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Pwyll – 2:15 neuadd yr ysgol

08/05/20                        – Gŵyl Banc – Dim Ysgol

25/05/20 – 29/05/20       – HANNER TYMOR YR HAF

1/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

2/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

1-5/6/20                        – Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

3/6/20                           – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Gwasanaeth Plant Blwyddyn 5 – 2:15 neuadd yr ysgol

24/6/20                         – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod o Wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                         – Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30 – Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed a chyfle I drio’r wisg ysgol

                                    Amseroedd y Noson Agored:  2:30 – 3:30 Blwyddyn 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Blwyddyn 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Blwyddyn 6

26/6/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 2:15 neuadd yr ysgol

3/7/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Culhwch – 2:15 neuadd yr ysgol

10/7/20                         – Gwasanaeth Blwyddyn 6 – 10:00 neuadd yr ysgol

17/07/20                        – Diwrnod Ola’r Tymor

20/07/20                        – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT


16/1/20                         – Hilston Park Information Evening – Year 5 and 6 parents –  4:30 pm

3/2/20                           – Mindful Mondays – Wellbeing activities for the children and an opportunity for parents to attend to help with the creative to create lanterns.

3/2/20                           – Opening of the Sensory Room and the New Year Lantern Procession – 5:15 – 6:30 procession along Brynglas Drive and it will end with warm soup and an opportunity to chat. Parents will have the opportunity to work with their children during the morning before the evening and they will use the lanterns during the parade.

7/02/20                         – Welsh Language Music Day

10-14/2/20                     – E-Safety Week

12/2/20                         – An information evening for Year 6 parents and children with Ysgol Gyfun Gwent Is Coed staff in Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Hall – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Information Workshop for Parents 3:30 – 4:30 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more.

13/2/20                         – Information Workshop for Parents 2:00 – 3:00 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more

13/2/20                         – Disco 3:30 – 4:45 School Hall

17/02/20 – 21/2/20         – HALF TERM

24/2/20 – 28/2/20           – Welsh Week – Celebrating welsh customs and traditions

25/02/20                        – Rags 2 Riches Clothes Collection – bags in school by 9 o’clock

28/2/20                         – St David’s Day – children performing for parents at 10:00 in the school hall Cuppa and a cake by the Ffrindiau- All contributions towards the school. Children may wear traditional welsh costumes / rugby tops / welsh football tops or colours of the welsh flag.

28/2/20                         – Soup and Song for the senior Citizens of Brynglas a Bryn Bevan and the school children will deliver an ICT workshop.

5/03/20                         – Celebrating World Book Day 2020 in school – children to dress as a character from a book.

5/3/20                           – Ffrindiau Story Time for the children – School Hall – AND A WELSH SKILLS PASSPORT WORK SHOP FOR THE ADULTS simple sentence structures to support their children – held at the same time – 3:30 -4:30

7/3/20                           – Urdd Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

13/3/20                         – Sport Relief 2020 – CHILDREN TO WEAR THEIR FITNESS CLOTHES – 50p per child.

19/3/20                         – Urdd Dance, Instrumental and Cerdd Dant Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

27/3/20                         – Closing date for returning items for the Art and Craft Urdd Competitions.

23, 24 + 25/3/20            – Parents Evening

27/03/20                        – Olwen Class Assembly – 2:15 in the school hall  

28/3/20                            – Urdd Regional Eisteddfod– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

31/3/20                            – Year 6 Transition Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

2/4/20                           – End of term Disco 3:30 – 4:45 School Hall

3/04/20                         – Rhiannon Class Assembly – 2:15 in the school hall  

3/04/20                         – Last Day of Spring Term

6/4/20 – 17/4/20            – Easter Holidays

20/4/20                         – START OF SUMMER TERM

23/4/20                         – An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location to be confirmed.

28/4/20 – 5/5/20 – National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

1/5/20                           – Pwyll Class Assembly – 2:15 in the school hall

8/5/20                           – Bank Holiday – No School

25/5/20 – 29/5/20          – SUMMER HALF TERM

1/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

2/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

1-5/6/20                        – Health and Fitness Week

3/6/20                             – Year 6 Transition Day – Sports Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Year 5 Class Assembly – 2:15 in the school hall

24/6/20                           – Year 6 Transition Day – Day of Lessons at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                            – Open evening for Year 5 and 6 parents and children from 5:00 – 6:30 at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Times of Open Evening:          2:30 – 3:30 Year 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Year 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Year 6

26/6/20                         – Teyrnon Class Assembly – 2:15 in the school hall

3/7/20                           – Culhwch Class Assembly – 2:15 in the school hall

10/7/20                         – Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

17/7/20                         – Last Day of Term

20/7/20                         – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *