Darpariaeth ar gyfer plant 2 – 4 mlwydd oed/Provision for 2 – 4 year olds

Annwyl Rieni  / Gwarchodwyr,

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer plant 2 – 4 oed yn cael ei threfnu gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Flying Start, nid Addysg. Ynghlwm mae dolen i’r dudalen we ar wefan NCC lle gall rhieni gael gwybodaeth bellach a ffurflen gais.

Dear Parents / Guardians,

Provision for 2 – 4 year olds is being organised by the Family Information Service and Flying Start, not Education.  Attached is a link to the web page on the NCC website where parents can get further information and an application form

Cadwch yn ddiogel/Stay Safe
Cofion/Regards
 
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *