Gwybodaeth am PYDd/Information about Free School meals

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Bellach, bydd canolfannau’n gweithredu tridiau’r wythnos yn hytrach na’n ddyddiol, sef ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener:

 •  Clwstwr Bassaleg, Ysgol Bassaleg yw’r ganolfan PYDd. Fodd bynnag, o ddydd Llun, bydd Bassaleg yn trefnu i ddarparu prydau bwyd ar gyfer dysgwyr PYDd i’w hysgolion clwstwr.
 • Clwstwr Caerllion – Ysgol Gyfun Caerllion yw’r canolfan dosbarthu. Gall teuluoedd Langstone fynychu un ai ysgol Llanwern neu ysgolion Llanmartin os yw’r naill neu’r llall yn haws iddynt. 
 • Clwstwr Llanwern – y canolfannau PYDd yw ysgol uwchradd Llanwern a gynradd Llanmartin.  
 • Clwstwr Llysweri – Dyma’r ganolfan dosbarthu
 • Clwstwr YU Casnewydd – bydd tair canolfan PYDd bellach,  YU Casnewydd, y Crindau (ar agor rhwng 11Am a 12 hanner dydd) a Llys Malpas (ar agor rhwng 11Am ac 1pm).
 • Clwstwr Joseff Sant – y ganolfan yw ysgol uwchradd Joseff Sant sy’n gwneud trefniadau i ddosbarthu prydau bwyd i ysgolion cynradd eu clwstwr.
 • Clwstwr Sain Julian – y ganolfan yw ysgol Sant Julian.
 • Clwstwr John Frost – bydd tair canolfan bellach, sef Ysgol John Frost, ac Ysgolion gynradd y Gaer a Pilgwenlli. Bydd y canolfannau newydd yn agored i deuluoedd rhwng 10am a 12 hanner dydd.

Caiff disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ac arbennig eu gwahodd i fynychu eu hysgol fwyaf lleol. 

Cadwch yn ddiogel!

 

Dear Parents / Guardians,

Free school Meal Hubs will now operate three days per week rather than daily, on Monday, Wednesday and Friday:

 • Bassaleg Cluster – The FSM Hub is Bassaleg School. However from Monday, Bassaleg will be arranging to deliver sufficient meals for FSM learners to their cluster schools.
 • Caerleon Cluster – The FSM Hub is Caerleon Comprehensive School. Langstone families can attend either Llanwern High or Llanmartin Primary if either is easier for them.
 • Llanwern Cluster – The FSM Hubs are Llanwern High and Llanmartin Primary.  
 • Lliswerry Cluster – The FSM Hub is Lliswerry High.
 • Newport High Cluster – There will now be three FSM Hubs, at Newport High, Crindau Primary (open 11am to 12 noon) and Malpas Court Mansion House (open 11am to 1pm).
 • St Joseph’s RC Cluster – The FSM Hub is St Joseph’s RC High who are making arrangements to distribute meals to their cluster primary schools.
 • St Julians Cluster – The FSM Hub is St Julian’s School.
 • The John Frost Cluster – There will now be three FSM Hubs at The John Frost School, Gaer Primary and Pillgwenlly Primary. The new hubs will be open to families between 10am and 12noon).

Pupils in Welsh-medium and Special schools are invited to attend their most local school. 

Stay safe

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Estyniad i weithwyr allweddol/Extension to key worker categories

Mae ceisiadau am ofal plant bellach wedi cael eu hymestyn i ddau grŵp arall o weithwyr allweddol.  Mae’r ystod lawn o grwpiau gweithwyr allweddol cymwys isod:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol (staff sy’n hanfodol ar gyfer ymateb COVID-19)
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Cyfleusterau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Bydd y ffenestr ymgeisio gyfredol hon yn cau am 10am ar fore Llun.

Applications for childcare have now been extended to two further key worker groups.  The full range of eligible key worker groups are:

 • Health and Social Care
 • Education and Childcare
 • Public Safety and National Security
 • Local and National Government (staff essential for the COVID-19 response)
 • Food and other necessary goods
 • Utilities, communication and financial services

This current application window will close at 10am on Monday morning.  For more information on how to apply visit http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Application process Childcare for prioritised key workers

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Noswaith dda. Dyma’r newyddion diweddara ar yr Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Mae’r ceisiadau wedi eu hymestyn i weithwyr allweddol eraill. Mae’r canllawiau diwygiedig a’r ffurlen gais ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.  Ceisiadau ar agor tan 10yb ar Ddydd Mercher y 25ain o Fawrth.

Cliciwch ar y linc isod:

 

Dear Parents / Guardians,

Good evening. This is the latest update with regards to the Newport Childcare Hubs.

The applications have been expanded to other key workers.  The revised guidance and application form are now on the NCC website.  Applications are now open until 10am on Wednesday 25th of March

Click on the link below:

http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Cofion  / Regards 
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Datginad i’r wasg a’r ffurflen gais i’r Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol/Press release and application form for the Newport Childcare Hubs

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Atodaf gopi o’r datginad i’r wasg a’r ffurflen gais i’w chwblhau  ar gyfer gwenud cais i’r Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Dyma’r linc i’r wybodaeth ar wefan y Cyngor

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/News/articles/2020/March/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Furflen Gais: http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Dear Parents / Guardians,

Attached is a copy of the press release and application form to be completed to make an application for the Newport Childcare Hubs.

Here is the link for the information on the Council website :-

http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/News/articles/2020/March/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Application Form: http://www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Childcare-for-prioritised-key-workers.aspx

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Datganiad y Wasg NCC Press Release

Free School Meal Provision / Darpariaeth Prydiau Cinio am Ddim

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Os yw eich plentyn yn derbyn cinio ysgol am ddim, gallwch gasglu pecyn bwyd am ddim o Ysgol Gyfun Gwent Is Coed rhwng 10:00 a 12:00.  Fe fydd Ysgol Uwchradd Casnewydd (Newport High) ar agor rhwng 10:00 a 12:00 hefyd.  Bydd mynediad trwy ddrysau’r plaza yr ardal agosaf at Malpas.  Mi fydd rhywun tu fas i’r drysau i’ch tywys i’r mynediad.  Bydd angen i chi ddod â bag i gasglu a chario’r bwyd. Fe allwch chi fynd at y lleoliad sydd agosaf atoch chi.

Dear Parents / Guardians,   

If your child is eligible for free school meals, you can collect a grab bag meal from Ysgol Gyfun Gwent Is Coed between 10:00 – 12:00. Newport High School will also be open between 10:00 and 12:00.  Access will be via the plaza doors at the Malpas end of the school. Someone will be outside to direct pupils or parents to the entrance. Please bring a bag to collect and carry the food. You can go to the closest location.

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

Key Worker Childcare Hubs/Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol

Annwyl Rieni / Warchodwyr,

Prynhawn Da. Dyma’r newyddion diweddara ar yr Hybiau Gofal Plant Gweithwyr Allweddol.

Ni fydd Hybiau Gofal Plant Casnewydd ar gyfer gweithwyr allweddol yn agor tan ddydd Mercher 25.3.20. Bydd datganiad llawn i’r wasg yn ddiweddarach heno yn egluro sut i wneud cais am le gofal plant trwy Adran Derbyn Casnewydd. Diolch am eich amynedd.

 

Dear Parents / Guardians,

Good afternoon. This is the latest update with regards to the Newport Childcare Hubs.

Newport Childcare Hubs for key workers will not open until Wednesday 25.3.20. There will be a full press release later this evening explaining how to apply for a childcare place through Newport Admissions. Please wait for this press release. Thank you for your patience.

 

Mrs Lona Jones-Campbell
(Pennaeth / Head Teacher)

DYDDIADAU TYMOR Y GWANWYN 2020/SPRING TERM DATES GWANWYN 2020

16/1/20                         – Noson Wybodaeth Hilston Park – Rhieni Blwyddyn 5 a 6 –  4:30 yh

3/2/20                           – Llun Lles a Llawenydd – Gweithgareddau Lles ar gyfer y plant a chyfle i rieni ddod i’n helpu yn y gweithdai creadigol i greu lluserni.

3/2/20                           – Agoriad ein Hystafell Synhwyrau a Gorymdaith Lluserni’r Flwyddyn Newydd  – 5:15 – 6:30 Gorymdaith o amgylch Rhodfa Brynglas a gorffen gyda chawl cynnes ar ddiwedd y noson a chyfle i sgwrsio. Fe fydd cyfle i rieni i ddod i weithio gyda’i plant yn yr ysgol yn ystod y bore cyn y noson i greu lluserni ac yna fe fyddwn yn eu defnyddio ar yr orymdaith.

7/02/20                         – “Dydd Miwsig Cymru”

10-14/2/20                     – Wythnos E-ddiogelwch

12/2/20                         – Noson wybodaeth ar gyfer rheini a phlant Blwyddyn 6 gyda staff Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ar safle Ysgol Gyfun Gwent Is Coed – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 3:30 – 4:30 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/2/20                         – Gweithdy Gwybodaeth i Rieni 2:00 – 3:00 – “Diogelwch ar y We” o dan arweiniad PC Smith. Ydych chi’n gwybod pa apiau a gwefau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer plant oedran cynradd? Dewch i ddysgu mwy

13/02/20                        – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

17/02/20 – 21/2/20        – HANNER TYMOR

24/2/20 – 28/2/20           – Wythnos Cymraeg Cŵl – dathlu ein cymreictod a’n traddodiadau

25/2/20                         – Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch

28/2/20                         – Dydd Gŵyl Dewi Sant – plant yn perfformio am 10:00 i’r rhieni yn yr ysgol –            Paned a chacen gan y Ffrindiau- Cyfraniad tuag at yr ysgol Plant i wisgo gwisg traddodiadol Gymreig / dillad rygbi Cymru / dillad tim peldroed Cymru neu lliwiau baner Cymru.  

28/2/20                         – Cawl a Chân ar gyfer henoed yr ardal a phlant yn cynnal gweithdy T.G.Ch ar ei cyfer.

5/03/20                         – Dathlu Diwrnod y Llyfr 2020 yn yr ysgol – plant i wisgo fel cymeriad o lyfr.

5/03/20                         – Amser Stori Ffrindiau ar gyfer y plant – Neuadd yr Ysgol – A CHYNHELIR GWEITHDAI PASBORT SGILIAU SIARAD CYMRAEG ar gyfer yr oedolion – cynnal ‘run pryd – 3:30-4:30

7/3/20                           – Eisteddfod Gylch yr Urdd– Ysgol Gyfun Gwynllyw (Mwyafrif o Gystadleuthau Unigol)

13/03/20                        – Sport Relief 2020 – PLANT I WISGO DILLAD FFITRWYDD – 50c y plentyn.

19/3/20                         – Eisteddfod Dawns, Offerynnol a Cherdd Dant yr Urdd

27/3/20                         – Dyddiad Cau ar gyfer dychwelyd eitemau ar gyfer Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd

23, 24 + 25/03/20           – Nosweithiau Rhieni

27/3/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Olwen – 2:15 neuadd yr ysgol

28/3/20                            – Eisteddfod Sir yr Urdd– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni  

31/3/20                         –  Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed                                     

2/04/20                         – Disgo Diwedd Tymor 3:30 – 4:45 Neuadd yr Ysgol

3/04/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Rhiannon – 2:15 neuadd yr ysgol

3/04/20                         – Diwrnod Olaf Tymor y Gwanwyn

6/04/20 – 17/04/2020     – Gwyliau Pasg

20/04/20                        – DECHRAU TYMOR YR HAF

23/4/20                         – Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: i’w gadarnhau

28/4/20 – 5/5/20 – Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

1/5/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Pwyll – 2:15 neuadd yr ysgol

08/05/20                        – Gŵyl Banc – Dim Ysgol

25/05/20 – 29/05/20       – HANNER TYMOR YR HAF

1/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

2/06/20                         – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

1-5/6/20                        – Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

3/6/20                           – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Gwasanaeth Plant Blwyddyn 5 – 2:15 neuadd yr ysgol

24/6/20                         – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod o Wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                         – Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30 – Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed a chyfle I drio’r wisg ysgol

                                    Amseroedd y Noson Agored:  2:30 – 3:30 Blwyddyn 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Blwyddyn 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Blwyddyn 6

26/6/20                         – Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 2:15 neuadd yr ysgol

3/7/20                           – Gwasanaeth Dosbarth Culhwch – 2:15 neuadd yr ysgol

10/7/20                         – Gwasanaeth Blwyddyn 6 – 10:00 neuadd yr ysgol

17/07/20                        – Diwrnod Ola’r Tymor

20/07/20                        – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT


16/1/20                         – Hilston Park Information Evening – Year 5 and 6 parents –  4:30 pm

3/2/20                           – Mindful Mondays – Wellbeing activities for the children and an opportunity for parents to attend to help with the creative to create lanterns.

3/2/20                           – Opening of the Sensory Room and the New Year Lantern Procession – 5:15 – 6:30 procession along Brynglas Drive and it will end with warm soup and an opportunity to chat. Parents will have the opportunity to work with their children during the morning before the evening and they will use the lanterns during the parade.

7/02/20                         – Welsh Language Music Day

10-14/2/20                     – E-Safety Week

12/2/20                         – An information evening for Year 6 parents and children with Ysgol Gyfun Gwent Is Coed staff in Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Hall – 4:00 – 5:30

12/2/20                         – Information Workshop for Parents 3:30 – 4:30 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more.

13/2/20                         – Information Workshop for Parents 2:00 – 3:00 – “Online Safety” under the guidance of PC Smith. Do you know what apps and websites are appropriate for primary age children? Come and learn more

13/2/20                         – Disco 3:30 – 4:45 School Hall

17/02/20 – 21/2/20         – HALF TERM

24/2/20 – 28/2/20           – Welsh Week – Celebrating welsh customs and traditions

25/02/20                        – Rags 2 Riches Clothes Collection – bags in school by 9 o’clock

28/2/20                         – St David’s Day – children performing for parents at 10:00 in the school hall Cuppa and a cake by the Ffrindiau- All contributions towards the school. Children may wear traditional welsh costumes / rugby tops / welsh football tops or colours of the welsh flag.

28/2/20                         – Soup and Song for the senior Citizens of Brynglas a Bryn Bevan and the school children will deliver an ICT workshop.

5/03/20                         – Celebrating World Book Day 2020 in school – children to dress as a character from a book.

5/3/20                           – Ffrindiau Story Time for the children – School Hall – AND A WELSH SKILLS PASSPORT WORK SHOP FOR THE ADULTS simple sentence structures to support their children – held at the same time – 3:30 -4:30

7/3/20                           – Urdd Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

13/3/20                         – Sport Relief 2020 – CHILDREN TO WEAR THEIR FITNESS CLOTHES – 50p per child.

19/3/20                         – Urdd Dance, Instrumental and Cerdd Dant Local Eisteddfod – Ysgol Gyfun Gwynllyw

27/3/20                         – Closing date for returning items for the Art and Craft Urdd Competitions.

23, 24 + 25/3/20            – Parents Evening

27/03/20                        – Olwen Class Assembly – 2:15 in the school hall  

28/3/20                            – Urdd Regional Eisteddfod– Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

31/3/20                            – Year 6 Transition Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

2/4/20                           – End of term Disco 3:30 – 4:45 School Hall

3/04/20                         – Rhiannon Class Assembly – 2:15 in the school hall  

3/04/20                         – Last Day of Spring Term

6/4/20 – 17/4/20            – Easter Holidays

20/4/20                         – START OF SUMMER TERM

23/4/20                         – An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location to be confirmed.

28/4/20 – 5/5/20 – National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

1/5/20                           – Pwyll Class Assembly – 2:15 in the school hall

8/5/20                           – Bank Holiday – No School

25/5/20 – 29/5/20          – SUMMER HALF TERM

1/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

2/6/20                           – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

1-5/6/20                        – Health and Fitness Week

3/6/20                             – Year 6 Transition Day – Sports Day at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/20                         – Year 5 Class Assembly – 2:15 in the school hall

24/6/20                           – Year 6 Transition Day – Day of Lessons at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

24/6/20                            – Open evening for Year 5 and 6 parents and children from 5:00 – 6:30 at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

Times of Open Evening:          2:30 – 3:30 Year 5

                                                                                    4:00 – 5:00 Year 5

                                                                                    5:00 – 6:30 Year 6

26/6/20                         – Teyrnon Class Assembly – 2:15 in the school hall

3/7/20                           – Culhwch Class Assembly – 2:15 in the school hall

10/7/20                         – Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

17/7/20                         – Last Day of Term

20/7/20                         – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN