DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2019 / SUMMER TERM DATES 2019

DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2019
dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd i Athrawon, Gwyliau Tymor yr Haf a Gweithgareddau Ffrindiau

29/04/19                             – DECHRAU TYMOR YR HAF

2/05/19                               – Cyfle i weld gwaith buddugol Cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd Rhanbarth Gwent. Arddangosfa o’r gwaith ddaeth yn 1af, 2il a 3ydd. Lleoliad: Neuadd y Methodistiaid, Y Coed Duon Amser: 5:00yh – 7:00yh

3/05/19                               – Gwasanaeth Dosbarth Olwen – 10:00 neuadd yr ysgol

06/05/19                              – Gŵyl Banc – Dim Ysgol

7/5/19 – 14/5/19             – Profion Cenedlaethol ar gyfer plant Blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6. Sicrhewch bod eich plant yn yr ysgol.

23/05/19                              – Disgo diwedd hanner tymor – 3:30yp – 4:45yp Neuadd yr Ysgol – llythyr i’r swyddfa i egluro newidiadau i drefniadau diwedd dydd o.g.y.dd. Gwisg Ysgol Ail Law ar werth yn y brif fynedfa.

24/5/19                                – Gwasanaeth Dosbarth Pwyll – 10:00 neuadd yr ysgol

25/5/19 – 31/05/19         – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd. Pob lwc i bawb!

27/05/19 – 31/05/19      – HANNER TYMOR YR HAF

3/06/19                                – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

4-7/6/19                               – Wythnos Iechyd a Ffitrwydd

4-7/6/19                               – Gweithdai  Creu Mosaic Rhodfa Sant Paul – Blwyddyn 4 a 5

6/6/19                                   – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod Mabolgampau yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

13/6/19                                – Sioe Dalent Ffrindiau – School Hall

14/06/19                              – Casgliad Dillad Rags 2 Riches – bagiau yn yr ysgol erbyn 9 o’r gloch

17-21/6/19                          – Wythnos Gyrfaoedd – Hoffech chi ddod i siarad gyda’r plant am eich swydd chi?

19/6/19                               – Blwyddyn 6 – Diwrnod Pontio – Diwrnod o wersi yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

19/6/19                                – Rhieni a Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 – 5:00 – 6:30yh – Noson Agored yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed

20/06/19                              – Twrnament pêldroed – Blwyddyn 5 a 6

20/6/19                                – Cyngerdd Dathlu yng Nghanolfan Christchurch 6:00 – 8:00

25/06/19                              – Dewch â Mam a Dad i’r Ysgol (ffocws llythrennedd a rhifedd) – Gweithdai yn ystod y bore yn y dosbarth, tu allan ac yn y Neuadd

26/6/19                                – Lluniau Ysgol

27/06/19                              – Mabolgampau’r Urdd – Cylch Llanofer, Stadiwm Cwmbrân 3:30 – 6yh

28/6/19                                – Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon- 10:00 neuadd yr ysgol

28/06/19                             Diwrnod “Marchnad Tyfu Gyda’n Gilydd”– rhieni, gwarchodwyr a ffrindiau yn gallu ymweld i brynu eitemau. Ar agor ar ol Gwasanaeth Dosbarth Teyrnon ac o 2:00 tan 4:30. Stondinau ar iard yr ysgol.

29/06/19 – 10/07/19      – Prosiect Creadigol disgyblion Blwyddyn 2 yn cael eu harddangos yn Theatr Glan yr Afon o’r 29/6/19 tan y 10/7/19 ynghyd ag enghreifftiau o waith y plant o’r prosiect flwyddyn gynatf a darnau creadigol Eisteddfod yr Urdd.

1/07/19                                – Diwrnod Mabolgampau – Cae’r ysgol – Meithrin yn cychwyn am 10:00 o’r gloch ac yna fe fyddwn ni’n symud o un blwyddyn i’r llall. Fe fydd croeso i bawb i aros ar y cae i gael picnic rhwng 11:45 tan 12:20. Fe fyddwn yn parhau gyda’r Mabolgampau ar ol cinio. Serch hynny mae’n rhaid i mi ofyn am eich cydweithrediad a phwysleisio nid oes llawer o le i barcio ar y stryd. Gwerthfawrogwn pe bae modd i chi rannu ceir neu deithio ar fws i gyrraedd y safle. Byddwch yn ystyriol o fynedfa i dai ein cymdogion a bod bws cyhoeddus yn teithio ar hyd y lon o flaen yr ysgol. Dim smygu ar safle’r ysgol.

03/07/19                              – Cyfarfod Rhieni Newydd – Neuadd yr ysgol 9:30yb

5/7/19                                   – Gwasanaeth Dosbarth Culhwch – 10:00 neuadd yr ysgol

05/07/19                              – Ffair Haf – Neuadd yr ysgol – 5:00 – 7:00yh

10/7/19                                -Dathliad prosiect Creadigol Blwyddyn 2 yn Theatr Glan yr Afon Cyflwyniad i rieni am eu gwaith yn Theatr Glan yr   Afon  (1:30yh – 2:30yh) ac arddangosfa o waith creadigol yr ysgol.

12/7/19                                – Gwasanaeth Blwyddyn 6 – 10:00 neuadd yr ysgol

12/7/19                                – 2:00yh – Gorymdaith Carnifal “Dathliad Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon” – Barbeciw a Disgo i ddilyn ar ddiwedd y dydd

16/7/19                       -Dathliad Diwedd Blwyddyn Meithrin 10:30 – Dosbarth Pryderi

17/7/19                                – Cyngerdd Fiolin Blwyddyn 2 yn y neuadd am 1:30yh

19/07/19                              – Diwrnod Ola’r Tymor

22/07/19                              – Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – DIM YSGOL I BLANT

SUMMER TERM DATES 2019
as well as Teacher Training Days, Holiday Dates and Ffrindiau Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Events

29/04/19                             – START OF SUMMER TERM

2/05/19                               – An opportunity to see the successful Urdd Art and Craft entries for the Gwent Region All the work that come 1st, 2nd and 3rd are exhibited. Location: The Methodist Hall – Blackwood, Time: 05:00pm – 7:00pm

3/05/19                               – Olwen Class Assembly – 10:00 in the school hall

06/05/19                             – Bank Holiday – No School

07/05/19 – 014/05/19 – National Tests for children in Year 2, 3, 4, 5 and 6. Ensure your children are in school.

23/05/19                              – End of half Term Disco 3:30 – 4:45 school hall – please forward a letter to the office if there are changes to end of day arrangements. Second Hand School Uniform for sale in main entrance.

24/05/19                             – Pwyll Class Assembly – 10:00 in the school hall

25/5/19 – 31/05/19         – Urdd Eisteddfod in Cardiff Bay. Good luck to everyone!

27/05/19 – 31/05/19     – SUMMER HALF TERM

03/06/19                             – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

04-07/06/19                      – Health and Fitness Week

04-07/06/19                      – Workshops to create the St Paul’s Walk Mosaics – Year 4 and 5

06/06/19                              – Transition Day – Year 6 to attend Ysgol Gyfun Gwent Is Coed’s sports day

13/06/19                             – Ffrindiau Talent Show – School Hall

14/06/19                              – Rags to Riches collection – bags in school by 9am

17 – 21/6/19                       -Careers Week – Would you like to come and talk to the children about your job?

19/06/19                              – Transition Day – Year 6 to attend Ysgol Gyfun Gwent Is Coed – a day of lessons

19/06/19                              – Parents and Pupils of Year 5 and 6 to attend an open Evening at Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.

20/6/19                                – Football Tournament – Year 5 and 6.

20/6/19                                -Celebration Concert in the Christchurch Centre 6:00 – 8:00pm

25/06/19                              – Bring Mum and Dad to school (literacy and numeracy focus) – Workshops during the morning in classrooms, outdoors and in the hall.

26/06/19                              – School Photos

27/06/19                              – Urdd Sport’s event – Llanofer cluster, Cwmbran Stadium 3:30 – 6pm

28/06/19                             – Teyrnon Class Assembly – 10:00 in the school hall

28/06/19                              – “Growing Together Market” day – parents, guardians and friends can visit to purchase items. Open after the Eisteddfod and from 2:00 until 4:30. Stalls on the school yard.

29/06/19 – 10/07/19      – Year 2 Creative Project displayed in Riverfront Theatre for 2 weeks from the 29/6/10 til the 10/7/19 along with examples of the children’s work from the first year’s project and the Urdd Creative pieces of work.

1/07/19                                – Sports Day – School Field – Nursery to start at 10:00 and then we will proceed from one year group to the next. Everyone can stay to have a picnic on the school field between 11:45 tan 12:20. We will then continue with the sports day after lunch. I must ask you for your cooperation and stress that there is not much room to park on the street. It would be appreciated if you could car share or travel via bus to reach the site. Be considerate of entrances to our neighbours’ houses and that a public bus travels along the road in front of the school. No smoking on the school site.

03/07/19                              – New Parents meeting – 9:30am School Hall

05/07/19                             – Culhwch Class Assembly – 10:00 in the school hall

05/07/19                              – Summer Fayre – School Hall – 5:00 – 7:00pm

10/07/19                              – Year 2 Creative Project Performance at the Riverfront Theatre on the 10/7/19  (1:30yh – 2:30yh) and a display of the school’s creative work

12/07/19                     – Year 6 Class Assembly – 10:00 in the school hall

12/7/19                       – 2:00pm – “Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon’s Carnival Procession Celebration” – Barbeque and Disco to follow at the end of the day

16/7/19                       -Nursery class end of Year Celebration 10:30 – Pryderi Class

17/7/19                                – Year 2 Violin Concert in the school hall at 1:30pm

19/07/19                             – Last Day of Term

22/07/19                             – Teacher Training Day – NO SCHOOL FOR CHILDREN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *