Estyniad i weithwyr allweddol/Extension to key worker categories

Annwyl Rieni  / Gwarchodwyr,

Mae ceisiadau am ofal plant bellach wedi cael eu hymestyn i’r ddau grŵp olaf  o weithwyr allweddol:

 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Mae’r ystod lawn o grwpiau gweithwyr allweddol cymwys isod:

 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Addysg a gofal plant
 • Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol (staff sy’n hanfodol ar gyfer ymateb COVID-19)
 • Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
 • Cyfleusterau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol
 • Trafnidiaeth
 • Gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Dear Parents / Guardians,

Applications for childcare have now been extended to two further key worker groups:

 • Transport
 • Key Public Services

The full range of eligible key worker groups are:

 • Health and Social Care
 • Education and Childcare
 • Public Safety and National Security
 • Local and National Government (staff essential for the COVID-19 response)
 • Food and other necessary goods
 • Utilities, communication and financial services
 • Transport
 • Key Public Services
Cadwch yn ddiogel/Stay Safe
Cofion / Regards
Lona Jones-Campbell
Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Headteacher Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *