Trefniadau Medi 2019 / September 2019 Arrangements

Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Nodyn i ddiolch i chi gyd am eich cefnogaeth parhaus y flwyddyn hon. Blwyddyn arall yn llawn cyffro a nifer o ddigwyddiadau bythgofiadwy. Diolch i bob un aelod o staff am eu ymroddiad ar hyd y flwyddyn.

Trefniadau ar gyfer Medi 2019
Tymor Newydd – Fe fydd plant Blwyddyn 1, 2, 3, 4, 5 a 6 yn dychwelyd i’r ysgol ar y 3ydd o Fedi. Fe fydd Hyfforddiant Mewn Swydd yn cael ei gynnal ar y 2il o Fedi. Plant Meithrin a Derbyn yn dilyn trefnidau’r Rhaglen Anwytho.
Fe fydd trefniadau’r dosbarthiadau fel a ganlyn (gweler y taflenni atodol sy’n cynnwys lluniau o’r staff).

Dosbarth Pryderi – Meithrin Mrs Clair Mogford
Dosbarth Pwyll – Derbyn Miss Esyllt Jones
Dosbarth Rhiannon – Blwyddyn 1 Miss Isabel Bradshaw Hughes (Tymor yr Hydref tan fod Mr Edwards yn dychwelyd ym Mis Rhagfyr)
Dosbarth Teyrnon – Blwyddyn 2 Mrs Oleszko (Dydd Llun i Ddydd Mercher)
Miss Rhian Beynon (Dydd Iau a Dydd Gwener)
Dosbarth Culhwch – Blwyddyn 3 Mrs Kirsten Field
Dosbarth Olwen – Blwyddyn 4 Miss Sioned Raymond (Medi tan fod Miss Evans yn dychwelyd)
Dosbarth Branwen – Blwyddyn 5 a 6 Mrs Suzanne Harris

Trefniadau’r Bore
Hysbysir y rhieni na ddylai eu plant gyrraedd yr ysgol cyn 8:50am. O 8:50 cerddwyr i fynd drwy’r giat werdd gyda’i rhieni i waelod grisiau’r brif fynedfa a mynd mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa a rhieni i fynd nôl allan drwy’r giat werdd. Plant y bysiau i ddod oddi ar y bysiau a mynd yn syth i’r brif fynedfa. Rheini/Gwarchodwyr Meithrin i dywys eu plant i’r iard Meithrin.
Os ydych yn dod a’ch plant i’r ysgol ni ddylid eu gadael heb ofalaeth hyd nes bod aelod o staff wrth y brif fynedfa.
Ni chaniateir i rieni/gwarchodwyr barcio yn y maes parcio sydd o flaen y brif fyneddfa, croeso i chi ddefnyddio’r maes parcio mawr sydd ar gornel y cae. Mae’r trefniadau yma yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch ein disgyblion ar bob adeg.
Hwyluso Traffig ar ffordd Brynglas Drive
Gofynnwn yn garedig am gydweithrediad pawb pan fyddwch yn dod a’ch plant i’r ysgol neu’n ymweld â’r safle mewn car. Pan fyddwch yn gyrru i safle’r Ysgol ar ôl ymadael a’r cylchdro, trowch i’r chwith i fynd ar Brynglas Drive. Fe fydd hyn yn eich tywys ar hyd y ffordd tuag at flaen yr Ysgol. Fe fyddwn yn gwerthfawrogi pe bai pawb yn teithio mewn dull clocwedd ar Brynglas Drive. Fe fydd trafnidiaeth ysgol yn dilyn yr un canllawiau.

Clwb Brecwast – Fe fydd y clwb brecwast yn cychwyn ar y 3ydd o Fedi i bawb sy’n dod i’r ysgol mewn car neu’n cerdded.

Diwrnod Hyfforddiant i Athrawon – Ysgol ar gau i ddisgyblion – 6 diwrnod y flwyddyn academaidd:
• Dydd Llun y 2il o Fedi 2019
• Dydd Gwener y 4ydd o Dachwedd 2019
• Dydd Llun yr 20fed o Orffennaf 2020

Manylion pellach i ddilyn am 3 diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd arall.

Ffrindiau – Llongyfarchiadau i’r Ffrindiau am drefnu Ffair Haf lwyddianus a braf oedd gweld cynifer o’r gymuned yn dod at ei gilydd – codwyd swm sylweddol i gronfa’r Ffrindiau. Diolch i chi gyda am eich cefnogaeth.

Gŵyl Newydd Casnewydd – Cynhelir Gŵyl Newydd Casnewydd ar y 21ain o Fedi – Plant yr ysgol wedi cael gwahoddiad i berfformio. Cadwch y dyddiad yn rhydd.

Dyledion – Os oes ganddoch chi ddyledion ar Parent Pay allwch chi sicrhau eich bod yn eu talu erbyn Dydd Gwener. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Mwynhewch y gwyliau a diolch am eich holl gefnogaeth eto eleni.
Diolch am eich cydweithrediad,
Mrs Lona Jones-Campbell

Dear Parents/Guardians,

Thank you all for your continued support this year. It has been a year full of excitment with many memorable occassions. Thanks to every member of staff for their dedication throughout the year.
Arrangements for September 2019

New Term –Year 1, 2, 3, 4, 5 and 6 children return to school on the 3rd of September. There will be INSET training days on the 2nd of September. Nursery and Reception children to follow the induction programme dates.

Class arrangements as follow (refer to attached sheet with photo of school staff)
Pryderi Class – Nursery Mrs Clair Mogford
Pwyll Class – Reception Miss Esyllt Jones
Rhiannon Class – Year 1 Miss Isabel Bradshaw Hughes (Autumn Term until Mr Edwards returns in December)
Teyrnon Class – Year 2 Mrs Oleszko (Monday to Wednesday)
Miss Rhian Beynon (Thursday to Friday)
Culhwch Class – Year 3 Mrs Kirsten Field
Olwen Class – Year 4 Miss Sioned Raymond (September until Miss Evans returns)
Branwen Class – Year 5 and 6 Mrs Suzanne Harris

Morning Arrangements
Parents are advised that their children should arrive no earlier than 8:50am. From 8:50 children who walk to school to enter via the green gate and walk with their parents to the bottom of the main entrance steps and enter through the main entrance and parents to leave via the green pedestrian gate. Children who travel on buses after coming off the bus go straight to main entrance.

If you accompany your children to school, please do not leave them unsupervised until a member of the school staff arrives on supervision duty at 8.50.

Parents and Guardians are not permitted to park in the school car park in front of the main entrance but your welcome to use the large car park on the corner of the field. These arrangements are essential to ensure the safety of our pupils at all times.

Ease Traffic arrangements on Brynglas Drive
We ask kindly for everyone’s co-operation when you bring your children to the school or visit the site via car. When driving to the school site after you leave the roundabout, turn left at the t-junction to go onto Brynglas Drive. This will take you in on a circular route to the front of the school. We would appreciate everyone to use Brynglas Drive in a clockwise direction. All school transport will also be following these arrangements.

Breakfast Club – The breakfast club will start on the 3rd of September for all children who come to school in a car or walk.

Teacher Training Days –School will be closed for pupils 6 days per academic year:
• Monday 2nd September 2019
• Monday 4th November 2019
• Monday 20th July 2020
Further details to follow for the 3 remaining INSET day.

Ffrindiau – Congratulations to the Ffrindiau for organising a very successful Summer Fayre and it was a joy to see so many of our community in attendance – a substantial amopunt was raised for the Ffrindiau funds. Thanks for your support.

Newport New Festival – The Newport New festival is being held on the 21st of September – School children have been invited to perform. Keep the date free.

Arrears – If you have arrears on Parent Pay they need to be paid by Friday. Thank you for your co-operation.
Enjoy the holidays and thank you for all your support again this year.

Thank you for your co-operation
Mrs Lona Jones-Campbell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *